dr Katarzyna Jagielska

Monografia współautorska:

 1. Łukasik J., Jagielska K., Solecki R., Nauczyciel-Wychowawca-Pedagog. Szkolne wyzwania, Kielce: Jedność 2013, ISBN: 978-83-7660-717-7.

Współredakcja naukowa monografii wieloautorskich:

 • zagranicznych:
 1. Constantinov V., Pikuła N.G., Łukasik J.M., Jagielska K., Dialog intercultural Polono-Moldovenesc: culegere de studi. Vol 1, Chişinău, 2017, ss. 206, ISBN: 978-9975-76-208-3.
 2. Constantinov V., Pikuła N. G., Bartoszewski J., Łukasik J.M., Jagielska K., Dialectica necesităţii şi libertăţii în educaţie. Conferinţă ştiinţifică internaţională, Wyd.Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău,Chişinău 2016 (Republic of Moldova), ss. 301, ISBN 978-9975-76-176-5.
 3. Jagielska K., Łukasik J. M., Pikuła N., Violence against the elderly. Challenges – Research – Action, Wyd. Nova Printing Inc., Toronto 2015, ss.302, ISBN 978-0-9950471-0-5.
 • krajowych:
 1. Łukasik J. M., Pikuła N. G., Jagielska K. (red.), Rozwój nauczyciela: od wczesnej do późnej dorosłości, Kraków : Impuls, 2016 (ss. 188), ISBN: 978-83-8095-158-7.
 2. Pikuła N. G., Jagielska K., Białożyt K. (red.), Rynek pracy, kariera zawodowa: wyzwania dla edukacji, Katowice: "Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016 (ss. 181), ISBN: 978-83-7164-948-6.
 3. Bębas S., Jagielska K., Kozioł R. (red.), Integracja społeczna i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2016 (ss. 204) ISBN: 978-83-65432-14-8.
 4. Bębas S., Jagielska K., Kozioł R., Wielowymiarowość resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie (tom I), Kraków: Wydawnictwo scriptum 2015, ISBN: 978-83-64028-99-1 (ss. 172).
 5. Jagielska K., Mirczak A., Starzejmy się w dobrym stylu, Wydawnictwo scriptum, Kraków 2015, ISBN 978-83-65432-04-9 (ss. 264).

Publikacje w monografiach wieloautorskich:

 1. Jagielska K., Jakość życia w pracy i jej wpływ na jakość życia osób starszych, [w:] Pikuła N. G., Jagielska K., Białożyt K. (red.), Rynek pracy, kariera zawodowa: wyzwania dla edukacji, Katowice: "Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2016 (s.139-151), ISBN: 978-83-7164-948-6.
 2. Łukasik J., Jagielska K., Refleksyjność emertytowanych nauczycieli jako czynnik zmiany i rozwoju osobistego, [w:] Łukasik J. M., Pikuła N. G., Jagielska K. (red.), Rozwój nauczyciela: od wczesnej do późnej dorosłości, Kraków : Impuls, 2016 (s. 173-183), ISBN: 978-83-8095-158-7.
 3. Jagielska K, Fernandez-Montano P., Effective communication with older people, [w:] Constantinov V., Pikuła N. G., Bartoszewski J., Łukasik J.M., Jagielska K., Dialectica necesităţii şi libertăţii în educaţie. Conferinţă ştiinţifică internaţională, Wyd.Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău,Chişinău 2016 (Republic of Moldova), ss. 301, ISBN 978-9975-76-176-5.
 4. Jagielska K., Rola wsparcia społecznego w aktywizowaniu osób starszych niepełnosprawnych, [w:] Bębas S., Jagielska K., Kozioł R. (red.), Integracja społeczna i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych, Kraków : Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda, 2016 (s. 93-106), ISBN: 978-83-65432-14-8.
 5. Jagielska K., Pikuła N. G., Łukasik J. M., Elder abuse in the EU – challenges for Poland, [w:] Jagielska K., Łukasik J. M., Pikuła N. G., Violence against the elderly. Challenges – Research – Action, Wyd. Nova Printing Inc., Toronto 2015, s. 279-294, ISBN 978-0-9950471-0-5.
 6. Jagielska K., Sztuka komunikowania asertywnego, [w:], K. Jagielska, A. Mirczak (red.), “Starzejmy się w dobrym stylu”, Wydawnictwo scriptum, Kraków 2015, s. 53 - 76. ISBN 978-83-65432-04-9.
 7. Jagielska K., Pikuła N. G, Jakość życia seniorów w erze popkultury, [w:], S. Levinta, V. Constantinov, N Pikuła, J. Bartoszewski (red.), „Evoluţia mentalităţii tineretului în contextul integrării Moldovei în UE”,  Chişinău 2015, ISBN: 978-9975-76-151-2.
 8. Jagielska K., Wartość pracy w życiu seniora, [w:] N. Pikuła (red.), Marginalizacja na rynku pracy, Kraków: Impuls 2014, ISBN: 978-83-7850-786-4.
 9. Jagielska K., Rola fal tętna w organizmie człowieka. Aktywny tryb życia a profilaktyka chorób układu sercowo – naczyniowego, [w:] N. Pikuła (red.), Warsztaty Edukacyjne seniora, Świętochłowice-Kraków: Scriptum 2014, ISBN: 978-83-64028-65-6.
 10. Jagielska K., Aktywizacja społeczna seniorów w Polsce, [w:] Kamanová I., Kosturíková M., Štefáková L. (red.)Celoslovenská Konferencia Sestier Pracujúcich V Zariadeniach Sociálnych Služiebs Medzinárodnou Účasťou, Ružomberok 2013, (s. 134 – 147). ISBN: 978–80–89542–30–7.
 11. Jagielska K., Formy spędzania czasu wolnego w świetlicach środowiskowych a profilaktyka zachowań ryzykownych, [w:] Banach M., Gierat T. W. (red.), Formy spędzania czasu wolnego, Kraków: Scriptum, 2013, (s. 281 – 292). ISBN: 978–83–64028–03–8.
 12. Jagielska K., Puchała S., Praca świetlic środowiskowych na rzecz dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Alternatywne programy – terapia przez sztukę, [w:] Matejek J., Stańkowski B., Spyrka – Chlipała R.(red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, Kraków: Koło Kwadratu. 2013, ISBN: 978–83–64342–00–4.
 13. Jagielska K., Opieka długoterminowa nad osobami starszymi w Polsce, [w:] M. Banach, A. Szwedzik, Senior i rodzina, Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków: Scriptum 2013, ISBN: 978–83–64028–23–6.

Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych:

 1. Jagielska K., Matejek J., Ekonomia społeczna jako ważne ogniwo w systemie wsparcia rodziny, Ekonomia Społeczna 1/2017. ISSN: 2081-321X, eISSN: 1898-7435 (artykuł przyjęty do druku).
 2. Pikuła N. G., Jagielska K., Innowacje w kształceniu pracowników socjalnych. Wskazania dla polityki społecznej, Labor et Educatio 5/2017. ISSN 2353-4745, eISSN: 2544-0179 (przyjęty do druku).
 3. Łukasik J. M., Pikuła N. G., Jagielska K., The preparation of Polish social workers to work with person experiencing domestic violence. Educational experiences and challenges. "Society. Integration. Education" 2017, vol. III (s. 234-242), ISSN: 1691-5887.
 4. Jagielska K., Pikuła N. G., Łukasik J. M., Kasprzak M., Social workers' education in the context of the callenges of the ageing society, "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2016, nr 1, ISSN: 1507-6563.
 5. Jagielska K., Socio-educational context of quality of life of seniors, "Society. Integration. Education" 2016, vol. III (s. 334-345), ISSN: 2256-0629.
 6. Pikuła N. G., Jagielska K., Ekonomia społeczna w kontekście wyzwań rynku pracy, "Labor et Educatio" 2014, nr 2, ISSN: 2353-4745.
 7. Jagielska K., Czy możliwa jest komunikacja między nauczycielami i rodzicami w szkole?, „Debata Edukacyjna” 2011, nr 4 (s.34 - 38 ), ISSN: 1895-2763.

Recenzje książek:

 1. Jagielska K., N. Pikuła, Senior w przestrzeni społecznej, "Labor et Educatio" 2013, nr 1, ISSN: 2353-4745.
 2. Jagielska K., N. G. Pikuła, Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, "Głos Seniora" 2015, nr 16, ISSN: 2299-6990.
 3. Jagielska K., N. G. Pikuła, Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, "Studia Edukacyjne" 2016, nr 38, ISSN: 1233-6688.

Sprawozdania z konferencji:

 1. Jagielska K., 5th European Conference for Social Work Research - ECSWR 2015, "Labor et Educatio" 2015, nr 3, ISSN: 2353-4745.

Artykuły popularnonaukowe:

 1. Jagielska K., Zdrowy styl życia jako profilaktyka chorób układu sercowo-naczyniwego, "Głos Seniora" 2015, nr 15, ISSN: 2299-6990.
 2. Jagielska K., Łukasik J., Pikuła N. G., Przemoc wobec osób starszych, "Głos Seniora" 2015, nr 16, ISSN: 2299-6990.
 3. Jagielska K., Fizyka dla każdego, "Głos Seniora" 2015, nr 19, ISSN: 2299-6990.
 4. Głos w dyskusji - Z. Bartuś, Niemcy ostro walczą o polskie opiekunki, "Dziennik Polski", 28 lipca 2017 r.
 5. Jagielska K., Katedra Gerontologii Społecznej UP, "Konspekt" 3(62)/2017.
 6. Jagielska K., Recepty na długowieczność cz. 1, "Głos Seniora" 33/2017.
 7. Jagielska K., Recepty na długowieczność cz. 2, "Głos Seniora" 36/2017.