mgr Katarzyna Białożyt

Redakcja i współredakcja naukowa monografii wieloautorskich:

 • Krajowe
 1. Praca w życiu człowieka i jej społeczno-edukacyjne uwarunkowania. Redakcja: J. Matejek, K. Białożyt, Wydawnictwo: Scriptum, Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej, Kraków 2015, ss. 272. ISBN 978-83-64028-74-8.
 2. Problemy i kwestie społeczne. Redakcja: K. Białożyt, B. Ulijasz, M. Soliński, Wydawnictwo: Scriptum, Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej, Kraków 2014, ss. 188. ISBN 978-83-64028-34-2.

Artykuły naukowe w polskich czasopismach naukowych:

 1. Białożyt K., Streetworking jako metoda działania pracownika socjalnego, „Roczniki Teologiczne KUL – Praca Socjalna”, tom LXI/2014. ISSN 2081-6146 (czasopismo punktowane).
 2. Białożyt K., Aktywność zawodowa kobiet po 50 roku życia w Polsce. „Labor et Educatio”, 2013 nr 1. ISSN 2353-4745. (czasopismo recenzowane)
 3. Pikuła N., Białożyt K., Środowisko architektoniczne jako czynnik utrudniający aktywność społeczną seniorów, „Debata Edukacyjna” 2012, nr 5, s. 33-39. ISSN 1895-2763. (czasopismo recenzowane)

Artykuły naukowe w międzynarodowych wieloautorskich monografiach naukowych:

 1. Białożyt K., Praca socjalna z osobami starszymi, [w:] Žiaková E. (red.), Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými skupinami, Wyd. UPJŠ Košice, Košice 2014, s. 324-330, ISBN 978-80-8152.
 2. Białożyt K., Wolontariat jako forma aktywizacji osób starszych, [w:] Walotek-Ściańska K., Šerák M., Szyszka M., Tomczyk Ł. (red.), Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie. Czesko-Polsko-Słowackie studia z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec-Praga 2013, s. 111-116. ISBN 978-83-61991-19-9.
 3. Białożyt K., Wpływ mass mediów na kształtowanie wizerunku osób starszych, [w:] Rusnáková M. (red.), Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci s marginalizovanými skupinami, Wyd., Verbum, Ružomberok 2013, s. 32-38. ISBN 978-80-561-0026-4.
 4. Pikuła N., Białożyt K., New trends in social security management, [w:] Karkošková S.(red.), Business and innovations in business activities, Wyd. International School of Management, Presov 2012, s. 318-323. ISBN 978-80-89372-40-9.
 5. Pikuła N. Białożyt K., Pracownik socjalny jako animator działań społecznych w Klubie Seniora, [w:] Banach M., Matyja J.(red.), Z teorii i praktyki pracy socjalnej, Wyd., MTM, Levoca 2012, s. 278-283. ISBN 978-80-89187-55-3.

Artykuły naukowe w wieloautorskich monografiach naukowych

 1. Białożyt K., Działalność ośrodków wsparcia dla osób starszych na przykładzie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych Caritas Archidiecezji Krakowskiej, [w:] Matejek J., R. Spyrka-Chlipała R., Stańskowski B. (red.), Wsparcie społeczne w działalności wybranych instytucji i pracowników służb społecznych, Wydawnictwo: Poligrafia Salezjańska, Kraków 2015, s. 89-105. ISBN 978-83-62127-94-8.
 2. Matejek J., Białożyt K., Wybrane obszary społecznego funkcjonowania rodziny w perspektywie bezrobocia, [w:] Matejek J., Białożyt K. (red.), Praca w życiu człowieka i jej społeczno-edukacyjne uwarunkowania, Wydawnictwo: Scriptum, Kraków 2015, s. 91-107. ISBN 978-83-64028-74-8.
 3. Białożyt K., Holistyczne oddziaływanie na seniorów - doświadczenia Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych Caritas Archidiecezji Krakowskiej, [w:] Nóżka M., Smagacz-Podziemska M. (red.), Starzenie się: problemat społeczno-socjalny i praktyka działań, Wydawnictwo: UJ, Kraków 2014, s, 153-160. ISBN 978-83-233-3830-7.
 4. Białożyt K., Produktywność osób starszych - czy produktywny jest tylko aktywny zawodowo senior?, [w:] Pikuła N.G. (red.),  Marginalizacja na rynku pracy : teorie a implikacje praktyczne, Wydawnictwo: Impuls, Kraków 2014, s. 87-102. ISBN 978-83-7850-786-4.
 5. Białożyt K., Haftek A., Choroba terminalna dziecka a funkcjonowanie rodziny, [w:] Stala J.(red.), Człowiek chory i umierający: możliwości wsparcia i formy pomocy, Wydawnictwo: UJP2, Kraków 2014, s. 181-202. ISBN 978-83-7438-408-7.
 6. Ulijasz B., Białożyt K., Rola i zadania pracownika socjalnego w pacy z osobami uzależnionymi od alkoholu, [w: ] Białożyt K., Ulijasz B., Soliński M. (red.), Problemy i kwestie społeczne, Wydawnictwo: Scriptum,  Kraków 2014, s. 73-84. ISBN 978-83-64028-34-2.
 7. Białożyt K., Pozytywny obraz własnej starości i jego wpływ na społeczne funkcjonowanie, [w:]  Pytka L., Zacharuk T., Jówko  E. (red.), Inkluzja społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu, Wydawnictwo: UPH, Siedlce 2014, s. 101-116, ISSN 2038-4179.
 8. Białożyt K., Wielowymiarowy proces starzenia się i starości, [w:] Stala J., Bravená N. (red.), Człowiek wobec bólu, cierpienia  i śmierci, Wydawnictwo: UJP2, Kraków 2013, s. 35-48. ISBN 978-83-7438-369-1.
 9. Białożyt K., Rodzinne formy opieki nad dzieckiem w Polsce, [w:] Matejek J., Spyrka-Chlipała R. (red.), Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego, Wydawnictwo: Koło Kwadratu, Kraków 2013, s. 206-217. ISBN 978-83-64342-00-4.
 10. Białożyt K., Praca socjalna jako istotny filar pomocy społecznej, [w:] Fundowicz S., Śwital P., Wieczorek M. (red.), ABC Administracji t. II, Wydawca: SKAUTH Radom 2013, s. 54-68. ISBN 978-83-937938-1-5.
 11. Białożyt K., Przemoc wobec osób starszych, [w:] Matejek J., Zdebska E. (red.), Senior w rodzinie i instytucji społecznej, Wydawnictwo: Iris studio, Kraków 2013, s. 53-63. ISBN 978-83-928506-2-5.
 12. Białożyt K., Wolontariat w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych, [w:] Sadowska A.K.(red.), Teoretyczne i praktyczne implikacje wolontariatu, Wydawnictwo: WSH, Radom 2013, s. 155-161. ISBN 978-83-62491-28-5.
 13. Białożyt K., Instytucjonalne formy wsparcia osób starszych, [w:] Gierat T.W., Kucharska E., Grudziński A.(red.), Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo: Scriptum, Kraków 2012, s. 315-324. ISBN 978-83-60163-78-8.
 14. Białożyt K., Umacnianie osób starszych z zaburzeniami psychicznymi, [w:] Pikuła N. (red.), Starość może być atrakcyjna, Wydawnictwo: Scriptum, Kraków 2012, s. 161-173. ISBN 978-83-60163-92-4.
 15. Białożyt K., Ośrodki Wsparcia dla Osób Starszych jako placówki promujące zdrowy styl życia polskich seniorów, [w:] Kucharska E. (red.), Zdrowie w pomocy społecznej, Wydawnictwo: Scriptum, Kraków 2012, s. 27-35. ISBN 978-83-60163-76-4.
 16. Białożyt K., Pikuła N., Niektóre zaburzenia psychiczne w podeszłym wieku ‒ zespół depresyjny i otępienie, [w:] Zych A.A. (red.), Poznać zrozumieć i zaakceptować starość, Wydawnictwo: Progres, Łask 2012, s. 183-197. ISBN 978-83-935887-0-1.
 17. Białożyt K., Ogólnopolskie organizację działające na rzecz osób starszych, [w:] Wrzosek S., Romanowska K., Śwital P.(red.), Język - Prawo - Społeczeństwo t. III, Wydawca: Stowarzyszenie Studentów „Bez Granic”, Radom 2012, s. 89-98, ISBN 978-83-935683-2-1.

 Artykuły popularnonaukowe w monografiach wieloautorskich:

 1. Białożyt K., Pikuła N.G., Edukacja osób starszych w zakresie prawidłowego odżywiania, [w:] Pikuła N.G. (red.), Warsztaty edukacyjne seniora, Wydawnictwo: Scriptum, Świętochłowice-Kraków 2014, s. 9-28. ISBN 978-83-64028-65-6.
 2. Białożyt K., Pikuła N.G., Edukacja seniorów w zakresie dobrego snu, [w:] Pikuła N.G. (red.), Warsztaty edukacyjne seniora, Wydawnictwo: Scriptum, Świętochłowice-Kraków 2014, s. 69-83, ISBN 978-83-64028-65-6.

Opracowane hasła słownikowe/encyklopedyczne:

 1. Białożyt K., Interwencja kryzysowa, [w:] A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 3, Wydawnictwo: UO, Opole 2014, s. 41-42. ISBN 978-83-7395-606-3.
 2. Białożyt K., Zachowania prozdrowotne, [w:] A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 3, Wydawnictwo: UO, Opole 2014, s. 156-158. ISBN 978-83-7395-606-3.
 3. Białożyt K., Coaching, [w:] Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, T. W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Wydawnictwo: Scriptum, Kraków 2012, s. 351-352. ISBN 978-83-60163-78-8.
 4. Białożyt K., Dzienny ośrodek pobytu, [w:] T. W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo: Scriptum Kraków 2012, s. 354. ISBN 978-83-60163- 78-8.         
 5.  Białożyt K., Pomoc społeczna, [w:] T. W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.),  Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo: Scriptum         Kraków 2012, s. 366. ISBN 978-83-60163-78-8.
 6.  Białożyt K., Postawa społeczna, [w:] T. W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo: Scriptum Kraków 2012, s. 366. ISBN 978-83-60163- 78-8.
 7.  Białożyt K., Rodzina adopcyjna, [w: ] T. W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo: Scriptum Kraków 2012, s. 375-376, ISBN 978-83-60163-78-8.             
 8.  Białożyt K., Starość, [w:] T. W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.)Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo: Scriptum, Kraków 2012, s. 382-383, ISBN 978-83-60163-78-8.
 9.  Białożyt K., Starzenie się, [w:] T. W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo: Scriptum Kraków  2012, s. 383-384. ISBN 978-83-60163-78-8.