dr hab. Norbert G. Pikuła, prof UP 

Kierownik Katedry, pok. 113

e-mail: norbertpikula@gmail.com

doktor habilitowany nauk społecznych z zakresu pracy socjalnej. Profesor nadzwyczajny, Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej i Kierownik Katedry Gerontologii Społecznej. Członek Rady ds. Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Członek National Initiative for the Care of the Elderly, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN/o Katowice. Stypendysta Rządu Kanadyjskiego, współpraca naukowa z Konsulatem Generalnym w Toronto. Odbył specjalistyczne staże kliniczne i naukowe w Uniwersytetach w Ottawie i Toronto. Obszar badań naukowych związany jest głównie z holistycznym modelem opieki nad seniorem oraz jakością życia osób starszych, objętych opieką długoterminową. Autor wielu publikacji z zakresu pracy socjalnej i gerontologii, a także badań porównawczych oscylujących wokół problematyki osamotnienia seniorów kanadyjskich i polskich.

prof. zw. dr hab. Anna Žilová

University lecturer, university professor, guarantee of the study programme Social work, member of Editorial board of the journal Humanum (Poland), Pedagogia Ojcowstwa (Poland), Labor et Educatio (Poland), Dobroczynność, Filantropia i Praca Socjalna (Poland) and the journal Sociální práce/Sociálna práca (Czech republic), member of several labour union commissions in Slovakia, editorial boards, member of he Association of educators in social work and other professional and labour union commissions. Awarded in Professional and scientific area by the University of Trnava and by the Catholic university in Ružomberok. Main research focus is placed on the area of social coherence of poverty, methodology and theory of social work.

dr hab. Małgorzata Duda, prof. UP

pok. 208

socjolog i teolog w zakresie nauczania społecznego Kościoła. Zakres aktywności badawczych obejmuje szeroko rozumianą politykę społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, integracji środowiska rodziny; etyki zawodowej oraz profilaktyki społecznej. Członek Małopolskiej Rady Polityki Prorodzinnej (w latach 2005-2008 r.), Polskiej Komisji Akredytacyjnej (ekspert zespołu w obszarze nauk humanistycznych), Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Teologicznego; członek Rady ds.Polityki Senioralnej na kadencję 2016-2020. Jest honorowym członkiem Rady Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja) jako ekspert pracy socjalnej.

sdf.jpgdr Sylwester Bębas

Adiunkt, pok. 208

e-mail: silvio24@vp.pl

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zdobył bogate doświadczenie praktyczne pracując jako wychowawca w Placówce Socjalizacyjnej i Ośrodku Interwencji Kryzysowej im. Jana Pawła II w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym oraz w Schronisku dla Nieletnich w Gackach, pedagog i profilaktyk w Stowarzyszeniu „Nadzieja Rodzinie”, był przewodniczącym rady FUNDACJI KINIAK – szczęściem się jest. Wykładowca akademicki z wieloletnim stażem. Odbył staże naukowe w Universitat de les Illes Balears w Hiszpanii, Utenos Kolegija na Litwie. Zdobył kilkuletnie doświadczenie kierownicze m.in. jako dziekan i prorektor ds. dydaktyki i kadry w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz rektor Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim. Był członkiem: Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, zespołu redakcyjnego Gazety Radomskiej, publicysta pedagogiczny. Organizator kilkunastu konferencji naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych. Wyniki badań prezentował na kilkudziesięciu konferencjach w kraju i zagranicą. Pomysłodawca i założyciel Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych, oraz Strefy Psychologii. Autor i kierownik wielu programów badawczych i edukacyjnych, polskich i zagranicznych. Autor i współautor ponad stu prac naukowych w tym dwudziestu kilku książek, kilkunastu recenzji naukowych, kilkunastu prac naukowych w języku angielskim i rosyjskim opublikowanych w Rosji, Białorusi, Ukrainie, Słowacji i Litwie, kilkunastu haseł w słownikach. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się: problematyka rodziny, problematyka patologii społecznych i resocjalizacji.

zdjecie.jpgdr Katarzyna Jagielska

Adiunkt, pok. 208

e-mail: jagielska@up.krakow.pl

doktor, adiunkt w  Katedrze Gerontologii Społecznej, Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; współwykonawca w projekcie finansowanym z Narodowego Centrum Nauki "Społeczno-poznawcze i edukacyjne uwarunkowania oraz konsekwencje procesu stereotypizacji i stygmatyzacji dzieci euromigrantów („eurosierot”)", koordynator międzynarodowego projektu "Unheard Voices: Developing the East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse". Współtwórca i koordynator projektu "Starzejmy się w dobrym stylu" finansowanego ze środków ASOS. Członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (oddział Kraków). Opiekun Koła Naukowego Wolontariatu działającego przy Katedrze Gerontologii Społecznej Instytutu Pracy Socjalnej. Zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z jakością życia seniorów, ekonomią społeczną oraz pracą socjalną.

ania_mirczak.jpgdr Anna Mirczak

Adiunkt, pok. 208

e-mail: annamirczak@gmail.com

doktor nauk medycznych; adiunkt w Katedrze Gerontologii społecznej, Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Brała udział w międzynarodowym projekcie CHANGE (Care of Health Advertising New Goals for Elderly People) dotyczącym promowania zdrowego stylu życia wśród osób starszych. Członkini Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (oddział w Krakowie). Jej główne zainteresowania naukowe to: nierówności w zdrowiu i chorobie oraz zdrowotne i psychospołeczne konsekwencje starzenia się człowieka ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących obszary wiejskie. Autorka publikacji z zakresu socjologii medycyny, gerontologii i pracy socjalnej.

KATARZYNA BIAŁOŻYT.jpgmgr Katarzyna Białożyt

Asystent, pok. 208

e-mail: katarzynabialozyt@gmail.com

doktorantka Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Asystent w Katedrze Gerontologii Społecznej w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN W Krakowie, współpracownik Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Obszar zainteresowań i badań naukowych dotyczy głównie pracy socjalnej i gerontologii. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012).