dr hab. Norbert G. Pikuła, prof. UP


Monografie autorskie i współautorskie:

 1. Pikuła N., Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, Kraków 2015, ss. 218, ISBN 9788378507871.
 2. Pikuła N., Senior w przestrzeni społecznej, Warszawa 2013, ss. 204, ISBN 9788362993031.

 3. Pikuła N., Zapotrzebowanie na opiekę a jakość życia osób starszych objętych opieką długoterminową, Ruzomberok 2011, ss. 264.

 4. Pikuła N., Etos starości w aspekcie społecznym. Gerontologia dla pracowników socjalnych, Kraków 2011, ss. 228, ISBN 978-83-7505-818-5.

 5. Bieńkowski M., Pikuła N., Il senso cristiano della sofferenza umana nel pensiero di Giovanni Paolo II, Krakow-Arezzo 2010, ss.104, ISBN 978-83-60163-52-8.

 6. Pikuła N. (red.),Pozaszkolne nauczanie religii dzieci i młodzieży w diecezji częstochowskiej (1961-1990), Kraków 2009, ss. 232.


Redakcja i współredakcja naukowa monografii wieloautorskich:

 • Zagraniczne:

 1.  Constantinov V., Pikuła N. G.,  Bartoszewski J.,  Łukasik J.,  Jagielska K.,Conferinţa ştiinţifică internaţională : dialectica necesităţii şi libertăţ i în educaţie : Chişināu : Universitatea de Stat din Tiraspol, 2016.

 2. Violence against the elderly. Challenges – Research – Action, Jagielska K., Łukasik J. M., Pikuła N. G., Wyd. Nova Printing Inc., Toronto 2015, ss.302, ISBN 978-0-9950471-0-5.

 3. Evoluţia mentalităţii tineretului în contextul integrării Molovei în UE. Redakcja: Ş. Levinţa, V. Constantinov, N. Pikuła, J. Bartoszewski. Wyd.Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău,Chişinău 2015 (Republic of Moldova), ss. 278. ISBN 978-9975-76-151-2.
 4. Tineretul si globalizarea. Probleme şi oportunităţi. Redakcja: S. Levinţa., V. Constantinov., J. Bartoszewski., N. Pikuła. Wyd., Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău,Chişinău (Republic of Moldova) 2014, ss. 251. ISBN. 978-9975-76-125-3
 • Krajowe

 1. Rozwój nauczyciela – od wczesnej do późnej dorosłości, red. J.M. Łukasik, N.G. Pikuła, K. Jagielska, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2016.

 2. Marginalizacja na rynku pracy. Teorie a implikacje praktyczne. Redakcja: N.G. Pikuła, Wydawnictwo: Impuls, Kraków 2014, ss. 210. ISBN 978-83-7850-786-4.

 3. Polityka społeczna gwarancją ludzi młodych. Redakcja: N.G. Pikuła, Wyd., OHP Warszawa 2014, ss.324. ISBN 978-83-60398-13-5.

 4. Warsztaty edukacyjne seniora. Redakcja: N.G. Pikuła, Wyd., Scriptum Świętochłowice-Kraków 2014, ss. 150. ISBN 978-83-64028-65-6.

 5. Wybrane zagadnienia z reintegracji i pomocy społecznej. Redakcja: J. Matejek, N.G. Pikuła, Wyd., Scriptum, Kraków 2014, ss. 176. ISBN 978-83-64028-25-0.

 6. Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności. Redakcja: A. Błasiak, E. Dybowska, N. Pikuła, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 292, ISBN 978-83-7767-094-1

 7. Starość może być atrakcyjna. Redakcja: N. Pikuła, Wyd.., Scriptum, Kraków 2012, ss. 178, ISBN 978-83-60163-92-4

 8. Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii. Redakcja: N. Pikuła, Wyd., WAM, Kraków 2011, ss. 536, ISBN 978-83-7505-797-3

 9. Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej. Redakcja: N. Pikuła, Wyd., PAT, Kraków 201, ss. 417, ISBN 978-83-7438-256-4

 10. Nauczyciel wobec problemów psychospołecznych ucznia. Redakcja: N. Pikuła, Wyd., PAT, Kraków- Częstochowa 2009, ss. 119, ISBN 9788374381987.

 11. Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań bioetycznych. Redakcja: N. Pikuła, Wyd., PAT, Kraków-Częstochowa 2008, ss. 138, ISBN 978-83-7438-151-1

 12. Kompetencje wychowawców współczesnej młodzieży. Redakcja: N. Pikuła, Wyd., PAT, Kraków-Częstochowa 2007, ss. 161, ISBN978-83-7438-109-3

 13. Jasnogórskie Śluby Narodu darem i zadaniem. Redakcja: N. Pikuła, Wyd., PAT, Kraków-Częstochowa 2006, ss. 76, ISBN 83-7438-082-9

 14. Trudny uczeń czy trudności ucznia. Redakcja: N. Pikuła, Wyd., PAT, Kraków-Częstochowa 2006, ss. 107, ISBN 83-7438-039-X

 15. Jubileusz 80-lecia działalności katechetycznej w Kościele Częstochowskim (1925-2005). Redakcja: N. Pikuła, Wyd., PAT, Kraków-Częstochowa 2005, ss. 154, ISBN83-7438-033-0

 16. Katecheta a media. Redakcja: N. Pikuła, Wyd., PAT, Kraków- Częstochowa 2005, ss. 88, ISBN83-7438-020-9.


Artykuły naukowe w międzynarodowych czasopismach naukowych:

 1. Pikuła N.G., Łukasik J.M., Educational Leadership and Activities Promoting Development-OrientedCommunity, Pedagogy” (Bulgarian Journal of Education Research and Practice) 2015, nr 4, s. 539- 549. ISSN 0861-3982. (czasopismo punktowane)

 2. Łukasik J., Pikuła N.,The Selected Aspects of School Culture in Teachers’ Perceptions, , “Pedagogy” (Bulgarian Journal of Education Research and Practice) 2015, nr 1, s. 78-92. ISSN 0861-3982. (czasopismo punktowane)

 3. Pikuła N.,The seniors: creators and leaders of contemporary culture, “Pedagogy”(Bulgarian Journal of Education Research and Practice) 2014, nr 1, s. 95-104. ISSN 0861-3982. (czasopismo punktowane)

 4. Pikuła N.,Care of Senior Citizens with Dementia, „Studia Scientifica Fakultatis” 2012, nr 3, s. 104-112. ISSN 1336-2232. (czasopismo punktowane)

 5. Akimjak A., Pikuła N.,Kontakty społeczne i komunikacja w życiu osób starszych jako komponent pracy socjalnej, „Disputationes Scientificae” 2011, nr 2, s.85-101. ISNN 1335-9185. (czasopismo punktowane)


Artykuły naukowe w polskich czasopismach naukowych:

 1. Pikuła N.G., Obraz osoby starszej w przestrzeni medialnej Studia Socialia Cracoviensia” - 2016, nr 2, s. 102-116.
 2. Pikuła N. G., Potencjał seniorów na rynku pracy Edukacja Ustawiczna Dorosłych” - 2016, nr 3, s. 7-20.
 3. Pikuła N. G., Rozwój zawodowy i zawodowa satysfakcja w perspektywie osób starszych  „Labor et Educatio” - 2016, nr 4, s. 201-217.
 4. Jagielska K., Pikuła N. G. , Łukasik J. M.,  Kasprzak M.,  Social workers' education in the context of the challenges of the ageing society  Edukacja Ustawiczna Dorosłych” - 2016, nr 1, s. 7-18.
 5. Pikuła N.G, Białożyt K, Mentoring seniorów na rynku pracy, "Edukacja Zawodowa i Ustawiczna. Polsko - Ukraiński Rocznik Naukowy" 2016, nr 1.
 6. Pikuła N.G. (2015), Niewykorzystany potencjał osób 50 + na rynku pracy, „Horyzonty Wychowania”,  (14), nr 30.ISSN 1643-9171. (czasopismo punktowane).
 7. Pikuła N. G., Samotność czy wykluczenie społeczne seniorów? "Praca Socjalna" 2015, nr 4, ISSN ISSN 0860-3480, ss. 66-80 (czasopismo punktowane)[artykuł-pdf].
 8. Pikuła N. G., Znaczenie relacji społecznych w pokonywaniu samotności osób starszych "Edukacja Ustawiczna Dorosłych" 2015, nr 3, ISSN 1507-6563, ss. 37-44 (czasopismo punktowane).
 9. Pikuła N. G., Value of work in the modern world "Family Pedagogy" 2015, No 5 (2), ISSN 2082-8411, s. 41-52 (czasopismo punktowane).
 10. Pikuła N.G., Łukasik J.M. (2014), Organisational culture and qualitative development of schools, “International Forum for Education”, I. Nowosad (ed.), School Quality and Culture No 1 (7). s. 115-131. ISSN 2084-4204. (czasopismo recenzowane).
 11. Sozańska, D., Pikuła N.G., Uniwersalizm pracy ludzkiej, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2015, nr 1, ss. 37-44. ISSN1507-6563. (czasopismo punktowane)
 12. Pikuła, N.G., Senior w centrum oddziaływań edukacyjnych „Przegląd Pedagogiczny” 2014, nr 2, s. 67-79. ISSN 1897-6557. (czasopismo punktowane)
 13. Pikuła N. G., Jagielska K., Ekonomia społeczna w kontekście wyzwań rynku pracy, „Labor et Educatio” 2014, nr 2, s. 65-78, ISSN 2353-4745. (czasopismo recenzowane)
 14. Pikuła N., Feedback w pracy socjalnej, „Labor et Educatio” 2013,nr 1, s. 139-152, ISSN 2353-4745. (czasopismo recenzowane)
 15. Pikuła N., Białożyt K., Środowisko architektoniczne jako czynnik utrudniający aktywność społeczną seniorów, „Debata Edukacyjna” 2012, nr 5, s. 33-39. ISSN 1895-2763. (czasopismo recenzowane)
 16. Pikuła N., Starzenie się. Definicje, determinanty i kontekst demograficzny, „Ateneum Kapłańskie” 2011, z. 1 (614), t. 157, s. 6-25. ISSN 0208-9041.
 17. Pikuła N., Sytuacja ludzi starszych we współczesnym społeczeństwie, „Studia Socialia Cracoviensia”, 2010, nr 2, s.173-184. ISSN 2080-6604.
 18. Pikuła N., Działania profilaktyczne w rodzinie zagrożonej alkoholizmem, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego” rok 2010, (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum), s.87-104. ISSN 1731-2272.
 19. Pikuła N., Rodzina wychowująca dziecko upośledzone jako podmiot szczególnej troski społeczeństwa i instytucji pomocowych, Częstochowski Biuletyn Oświatowy2010, nr 1 (75), s. 43-50.ISSN 1425-011
 20. Pikuła N., Rola ludzi starszych w społeczeństwie i kościele, „Ateneum Kapłańskie2010, nr 610, s.472- 481. ISSN 0208-9041.
 21. Pikuła N., Radość chrześcijańska. Biblijno-teologiczne podstawy radości, „Polonia Sacra” 2009, nr 24 (68), R XII (XXX),s. 261-282.ISSN 1428-5673
 22. Pikuła N., The Phenomenon of Aggression as a social problem, „Studia Diecezji Radomskiej” 2009, t. 9, s. 239-249.
 23. Pikuła N., Rehabilitacja i rewalidacja ludzi niesłyszących w programach Polskiego Związku Głuchych, „Polonia Sacra”2008, s. ISSN1428-5673
 24. Pikuła N., Relacja między państwem a Kościołem w Polsce po II wojnie światowej „Rocznik Wschodni” 2004, nr, ISSN 1234-8864.


 Artykuły popularnonaukowe w czasopismach popularno-naukowych:

 1. Pikuła N., Nikogo nie wykluczać, „Caritas” 2011, nr 2, s. 39-40. ISSN 1231-4277.

 2. Pikuła N., Opieka nad ludźmi starszymi, „Caritas” 2011, nr 1, s. 44-46. ISSN 1231-4277.

 3. Dobroczynność kościelna w średniowieczu, „Caritas” 2009, nr 2, s.11-13, ISSN 1231-4277.

 4. Pikuła N., Kobierska R., Determinanty biologicznego procesu starzenia, „MEDI” 2009, nr 4, s.35-38. ISNN 1643-1308.


Artykuły naukowe w międzynarodowych wieloautorskich monografiach naukowych:

 1. Jagielska K., Pikuła N. G., Łukasik J. M., Elder abuse in the EU – challenges for Poland, [w:] Jagielska K., Łukasik J. M., Pikuła N. G., Violence against the elderly. Challenges – Research – Action, Wyd. Nova Printing Inc., Toronto 2015, s. 279-294, ISBN 978-0-9950471-0-5.
 2. Jagielska K., Pikuła N. G.,Jakość życia seniorów w erze pop-kultury, [w:] S. Levinţa, V. Constantinov, N. Pikuła, J. Bartoszewski, (red.),Evoluţia mentalităţii tineretului în contextul integrării Molovei în UE, Wyd., Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău, Chişinău 2015, (Republic of Moldova), ss. 11-24. ISBN 978-9975-76-151-2.

 3. Pikuła N., Dziecko jako podmiot oddziaływań pracownika socjalnego w rodzinie XXI wieku, [w:] Ş.Levinţa V. Constantinov, J. Bartoszewski, N. Pikuła (red.), Tineretul si globalizarea. Probleme şi oportunităţi, Wyd. Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău,Chişinău 2014 (Republic of Moldova), s. 146-157. ISBN 978-9975-76-125-3.

 4. Pikuła N., Poverty level of senior citizens in Poland, [w:] E. Žiaková (red.), Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými Skupinami, Wyd..UPJŠ Košice,Košice 2014, s. 81-87. ISBN 978-80-8152.

 5. Pikuła N.,Marginalisation of the elderly. Stereotypes or facts?, [w:] M. Rusnáková (ed.), Aktuálne dianie, perspektívy a vývojové trendy v sociálnej, edukačnej a zdravotníckej práci s marginalizovanými skupinami, Wyd., Verbum, Ružomberok 2013, s. 273-281. ISBN 978-80-561-0026-4.

 6. Pikuła N.,Úloha sociálneho pracovníka v prozdravotnej činnost u starších osôb, [w:]I. Kamanová, M. Kosturíková, L. Štefáková (ed.), Zaradieniach socjalnych sluzieb s medzinarodnou ucastou, Wyd., Verbum Ružomberok 2013, s. 218-226. ISBN 978-80-89542-30-7.

 7. Pikuła N., New trends in social security management, [w:] S. Karkošková (ed.), Business and innovations in business activities, Wyd.,International School of Management, Presov 2012, s. 318-323. ISBN 978-80-89372-40-9.

 8. Pikuła N., Białożyt K., Social economy in social work, [w:] L. Pekarčík E. Janigová (ed.), Socialna praca, manażment a ekonomia, Wyd., Verbum, Ruzomberok 2012, s. 17-25. ISBN 978-80-8084-911-5.

 9. Pikuła N. Białożyt K., Pracownik socjalny jako animator działań społecznych w Klubie Seniora, [w:] M. Banach, J. Matyja (red.), Z teorii i praktyki pracy socjalnej, Wyd., MTM, Levoca 2012, s. 278-283. ISBN 978-80-89187-55-3.

 1. Pikuła N.Katecheticke uceni o stari v myslenkach Jana Pavla II, [w:] P. Nowatkowski (ed.), Bożi Slovo v katechezi, Praha 2011, s.85-90. ISBN 978-80-87082-19-5.

 2. Pikuła N.,Współczesny obraz seniora w oczach młodzieży akademickiej jako wskaźnik pracy socjalnej, [w:] P. Tirpák, S. Michančová, (ed.), Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti, Presov 2011, s. 48-66. ISBN 978-80-555-0343-1.

 3. Pikuła N., Mediation as one of the approach of supporting the elderly in family conflicts, w: Súčasnosť a perspektívy. Probacie a Mediacie, S. Michancova, R. Dolanska (ed.) Presov 2010, s. 195-204. ISBN 978-80-555-0162-8.

 4. Pikuła N., Mądrość życiowa osób starszych-paradygmatem wychowawczym współczesnej rodziny, [w:]B. Balogová (ed.), Elan vital v priestore medzigeneracnych vztahov, Presov 2010, s. 65-71. ISBN 978-80-555-0198-7.


Artykuły naukowe w wieloautorskich monografiach naukowych:

 1. Pikuła N.G., Rozwój zawodowy a aktywność emerytowanych nauczycieli [w:] Rozwój nauczyciela – od wczesnej do późnej dorosłości, red. J.M. Łukasik, N.G. Pikuła, K. Jagielska, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2016.

   

 2. Pikuła N.G., Senior na rynku pracy, [w:] N.G. Pikuła (red.)., Marginalizacja na rynku pracy. Teoria a implikacje praktyczne, Wydawnictwo: Impuls, Kraków 2014 s. 55-70. ISBN 978-83-7850-786-4.

 3. Pikuła N.G.,Rola rodziny w przeciwdziałaniu marginalizacji młodzieży, [w:] Pikuła N.G. (red.), Polityka społeczna gwarancją ludzi młodych, Wydawnictwo: OHP Warszawa, Warszawa 2014, s.273-290, ISBN 978-83-60398-13-5.

 4. Pikuła N. G.,Bezrobocie przyczyną degradacji indywidualnej i społecznej, [w:] J. Matejek, N. G. Pikuła (red),Wybrane zagadnienia z pomocy i integracji społecznej, Wydawnictwo: Scriptum, Kraków 2014, s. 13-34. ISBN 978-83-64028-25-0.

 5. Pikuła N., Polimorficzność starości jako czynnik sprzyjający wykluczeniu, [w:] L. Pytka, T. Zacharuk, E. Jówko (red.), Inkluzja społeczna jako remedium pedagogiczne w dobie kryzysu, Wydawnictwo: UPH, Siedlce 2014, s. 309-316. ISSN 2038-4179.

 6. Pikuła N.,Holistyczne wsparcie w opiece hospicyjnej, [w:] J. Stala, N. Bravená (red.),Człowiek wobec bólu, cierpienia i śmierci, Wydawnictwo: UPJP2, Kraków 2013, s. 189-205 ISBN 978-83-7438-369.

 7. Pikuła N.,Duchowość osób starszych, [w:] J. Matejek, E. Zdebska (red.),Seniorw rodzinie i instytucji społecznej, Wydawnictwo: Scriptum, Kraków 2013, s. 53-63. ISBN 978-83-928506-2-5.

 8. Pikuła N.,Finansowanie opieki długoterminowej w Polsce, [w:] S. Fundowicz, P. Śwital, M. Wieczorek (red.), ABC Administracji t. II, Wydawnictwo: SKAUTH Radom 2013, s. 11-19. ISBN 978-83-937938-1-5.

 9. Pikuła N.,Polityka społeczna względem seniorów, [w:] A. Błasiak, E. Dybowska, N. Pikuła (red.),Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, s. 247-266. ISBN 978-83-7767-094-1.

 10. Pikuła N.,Poczucie koherencji jako czynnik zdrowia psychicznego seniorów, [w:] N. Pikuła (red.),Starość może być atrakcyjna,Wydawnictwo: Scriptum, Kraków 2012, s. 125-138. ISBN 978-83-60163-92-4.

 11. Białożyt K., Pikuła N.,Niektóre zaburzenia psychiczne w podeszłym wieku ‒ zespół depresyjny i otępienie,[w:] A.A. Zych (red.), Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość, Wydawnictwo Progres, Łask 2012, s.144-156. ISBN 978-83-935887-0-1.

 12. Pikuła N.,Zdrowie i aktywność społeczna jako determinantyjakości życia osób starszych, [w:], A.A. Zych (red.),Poznać zrozumieć i zaakceptować starość, Wydawnictwo Progres, Łask 2012, s. 255-264. ISBN 978-83-935887-0-1.

 13. Pikuła N., Istota działalności charytatywnej Kościoła a obszary działania wolontariatu, [w:] P. Grzanka (red.),Misericors, Wydawnictwo, UPJP2, Tarnów 2012, s. 157-176. ISBN 978-83-7793-050-2.

 14. Pikuła N.,Godność osoby starszej w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] St. Steuden, M. Stanowska, K. Janowski (red.), Starzenie się z godnością, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s.47-55. ISBN 978-83-7702-325-9.

 15. Pikuła N.,Społeczne skutki nadużywania alkoholu, [w:] M. Banach (red.), Alkoholowy zespół płodowy. Teoria. Diagnoza. Praktyka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 47-60. ISBN 978-83-7505-851-2.

 16. Pikuła N.,Ludzie w podeszłym wieku w Piśmie Świętym i Nauce Kościoła, [w:] N. Pikuła (red.),Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 391- 408. ISBN 978-83-7505-797-3.

 17. Pikuła N., Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej dla osób starszych, [w:] D.M. Piekut Brodzka (red.),Wielowymiarowość diagnozy sytuacji i działań socjalnych. Wybrane przykłady, Wydawnictwo Chat, Warszawa 2009/2010, s. 90-103.ISBN 9788360273135.

 18. Pikuła N. Aktualna sytuacja i tendencja zmian w rodzinie XXI wieku, [w:] A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, Wydawnictwo, WAM, Kraków 2010, s. 43-68. ISBN 978-83-7505-672-3.

 19. Pikuła N.,Ośrodki pomocy społecznej wspierające ofiary przemocy w rodzinie,[w:] N. Pikuła (red.),Rodzina podmiotem wychowania i kreatorem komunikacji społecznej,Wydawnictwo, PAT, Kraków 2010, s. 127-143. ISBN 978-83-7438-256-4.

 20. Pikuła N.,Kondycja rodzicielstwa w XXI wieku[w:] M. Duda (red.),Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI w., Wydawnictwo św Stanisława, Kraków 2010, s. 69-88.ISBN 987-83-7422-324-9.

 21. Pikuła N.,Doświadczenie miłosierdzia w procesie odchodzenia młodzieży do sekt,[w:]G. Janikula (red.), Edukacja. Teologia i dialog,Wydawnictwo,UAM, Poznań 2010, s.159-169.ISBN 978-83-61884-06-4

 22. Pikuła N.,Sytuacja rodzin z dziećmi upośledzonymi umysłowo,[w:] I. Bieńkowska (red.),W kręgu resocjalizacji i wybranych zagadnień rozwoju oraz funkcjonowania osób niepełnosprawnych, t. 2, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2010. ISBN 978-83-60163-70-2.

 23. Pikuła N.,Wychowanie dziecka w rodzinie nadużywającej alkohol, [w:] R. Buchta, St. Dziekoński (red.), Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, Wydawnictwo, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010, s. 171-181. ISBN 978-83-7030790-5.

 24. Pikuła N., Przemoc w rodzinie na tle uzależnienia alkoholowego, [w:] N. Pikuła (red.),Nauczyciel wobec problemów psychospołecznych ucznia,Wydawnictwo PAT, Kraków-Częstochowa 2009, s.87-104. ISBN 9788374381987.

 25. Pikuła N., Personalistyczne i społeczne skutki bezrobocia oraz troska o niepracujących, [w:] N. Pikuła (red.),Nauczyciel wobec problemów psychospołecznych ucznia, Wydawnictwo PAT, Kraków-Częstochowa 2009, s. 105-119. ISBN 9788374381987.

 26. Pikuła N., Obowiązki dziecka względem rodziców przebywających na emigracji w świetle refleksji Jana Pawła II/, [w:] M. Janukowycz (red.),Smak emigracji – dramaty dzieci, WydawnictwoScriptum, Kraków 2009, s.65-77. ISBN 9788360163498.

 27. Pikuła N., Emigracja zarobkowa rodziców przesłanką odchodzenia młodzieży do sekt, [w:] M. Janukowycz (red.), Smak emigracji – dramaty dzieci, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2009, s.107-124.ISBN 9788360163498.

 

Artykuły popularnonaukowe w monografiach wieloautorskich:

 1. Białożyt K., Pikuła N.G., Edukacja osób starszych w zakresie prawidłowego odżywiania, [w:] N. G. Pikuła (red.), Warsztaty edukacyjne seniora, Wydawnictwo: Scriptum, Świętochłowice-Kraków 2014, s. 9-28, ISBN 978-83-64028-65-6.

 2. Białożyt K., Pikuła N.G.,Edukacja seniorów w zakresie dobrego snu, [w:] N. G. Pikuła (red.), Warsztaty edukacyjne seniora, Wydawnictwo: Scriptum, Świętochłowice-Kraków 2014, s. 69-83, ISBN 978-83-64028-65-6.

 3. Pikuła N.,Wrażliwi na Boga [w:] M. Zdziarski, Starsi Rodzice. Recepty na dobrą starość.Wydawnictwo Instytut Łukasiewicza, Kraków 2012, s. 191-199. ISBN 978-83-935185-0-0

 4. Pikuła N., Św. Paweł wzorem życia duchowego, [w:] R. Ceglarek (red.), Św. Paweł wielki nauczyciel prawdy o Chrystusie, Wyd, Regina Polonia Częstochowa 2008.

 5. Pikuła N., Chrześcijanin wobec śmierci, [w:] N. Pikuła (red.), Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań bioetycznych, Wyd. PAT, Kraków-Częstochowa 2008, s.132-137. ISBN. ISBN 978-83-7438-151-1

 6. Pikuła N., Współczesne wyzwania bioetyczne w katechezie, [w:] N. Pikuła (red.), Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań bioetycznych, Wyd., PAT, Kraków-Częstochowa 2008, s.119-131. ISBN 978-83-7438-151-1.

 7. Pikuła N., Śluby jasnogórskie jako źródło chrześcijańskiego odrodzenia dla narodu polskiego [w:] N. Pikuła (red.), Jasnogórskie Śluby Narodu darem i zadaniem, Wyd. PAT, Kraków-Częstochowa 2006, s.67-76. ISBN 83-7438-082-9.

 8. Pikuła N., Kościół Archidiecezji Częstochowskiej jako wspólnota Ludu Bożego powołana przez Chrystusa [w:] N. Pikuła (red.), Jubileusz 80-lecia działalności katechetycznej w Kościele Częstochowskim (1925-2005), Wyd. PAT, Kraków-Częstochowa 2005, s. 125-130. ISBN 83-7438-033-0.


Opracowane hasła słownikowe/encyklopedyczne:

 1. Pikuła N., Edukacja zdrowotna, [w:] A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 3, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 24-26. ISBN 978-83-7395-606-3.

 2. Pikuła N., Metoda pracy z indywidualnym przypadkiem, [w:] A. Weissbrot-Koziarska, I. Dąbrowska-Jabłońska (red.), Słownik metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 3, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, s. 78-80. ISBN 978-83-7395-606-3.

 3. Pikuła N., Hospicjum, [w:] A. Weissbrot-Koziarska P. Sikora (red.), Słownik metod, technik i form w pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 1, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 60-61. ISBN 978-83-7395-510-3.

 4. Pikuła N., Opieka długoterminowa, [w:] A. Weissbrot-Koziarska P. Sikora (red.), Słownik metod, technik i form w pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 1Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s.103-104. ISBN 978-83-7395-510-3.

 5. Pikuła N., Opieka hospicyjna, [w:] A. Weissbrot-Koziarska P. Sikora (red.),Słownik metod, technik i form w pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej, tom 1, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s.104-105. ISBN 978-83-7395-510-3.

 6. Pikuła N., Opieka paliatywna, [w:] A. Weissbrot-Koziarska P. Sikora (red.),Słownik metod, technik i form w pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej,tom 1, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, s. 105-107. ISBN 978-83-3795-510-3.

 7. Pikuła N., Socjoterapia, [w] T.W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności,Wyd. Scriptum, Kraków 2012, s. 381. ISBN 978-83-60163-78-8.

 8. Pikuła N., Psychoterapia, [w:]T.W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, Wyd. Scriptum,Kraków 2012, s. 374. ISBN 978-83-60163-78-8.

 9. Pikuła N., Interwencja kryzysowa, [w:] T.W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, Wyd. Scriptum,Kraków 2012, s. 355. ISBN 978-83-601163-78-8.

 10. Pikuła N., Promocja zdrowia, [w:]T.W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński (red.), Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, Wyd. Scriptum, Kraków 2012, s. 371. ISBN 978-83-601163-78-8.

 11. Pikuła N., Polityczna teologia, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XV, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, s... ISBN. 978-83-7306-518-5

 12. Pikuła N., Sokołowski P., Polski Związek Katolicko – Społeczny, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. XV, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ISBN. 978-83-7306-518-5.

 13. Pikuła N., Ageizm, „Ateneum Kapłańskie” 2011, nr 1 (614), t. 157, ISSN. 0208-9041.

 14. Pikuła N., Gerontofobia, „Ateneum Kapłańskie” 2011, nr 1 (614), t. 157, ISSN. 0208-9041.

 15. Pikuła N., Gerontologia, „Ateneum Kapłańskie” 2011, nr 1 (614), t. 157, ISSN. 0208-9041.

 16. Pikuła N., Wybrane teorie na temat starzenia się, „Ateneum Kapłańskie” 2011, nr 1 (614), t. 157.

 17. Pikuła N., Starzenie się, „Ateneum Kapłańskie” 2011, nr 1 (614), t. 157,ISSN. 0208-9041.

 18. Pikuła N., Starość, „Ateneum Kapłańskie” 2011, nr 1 (614), t. 157, ISSN. 0208-9041.


Artykuły popularnonaukowe

 1. Jagielska K., Łukasik J., Pikuła N., Przemoc wobec osób starszych, "Głos Seniora" 2015, nr 16, ISSN: 2299-6990.