Katedra Gerontologii Społecznej

Katedra Gerontologii Społecznej została powołana w ramach działania Instytutu Pracy Socjalnej w 2013 roku. Kadrę naukowo - dydaktyczną Katedry stanowią pracownicy posiadający wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu procesów i uwarunkowań starości i starzenia się. Uczestniczą oni aktywnie w międzynarodowych, ogólnopolskich, lokalnych konferencjach i projektach poświęconych kwestiom osób starszych. Ponadto pracownicy Katedry współpracują z instytucjami i placówkami holistycznie oddziałującymi na seniora i jego środowisko.

Obszary zainteresowań naukowo - badawczych:

Do zasadniczych problemów badawczych podejmowanych przez pracowników Katedry należą:

 1. Praca socjalna z seniorami.
 2. Przeciwdziałanie przemocy i wykluczeniu społecznemu seniorów.
 3. Jakość życia osób starszych.
 4. Poczucie sensu życia osób starszych.
 5. Edukacja seniorów.
 6. Aktywizacja społeczna seniorów.
 7. Nierówności w zdrowiu i chorobie oraz zdrowotne i psychospołeczne konsekwencje starzenia się człowieka.
 8. Wyzwania rynku pracy dla osób starszych.

Konferencje

W ramach działalności Katedry zostały zorganizowane następujące konferencje:

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Uniwersalizm pracy ludzkiej. Perspektywy rozwoju kariery zawodowej" 2-3. 06. 2016 r.
 2. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Starość - jej ciemność, jej światłość..."- 07. 10. 2015 r., Dąbrowa Górnicza (współorganizator konferencji)
 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przeciwdziałanie przemocy wobec seniorów" - 12. 05. 2015 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
 4. "Pomoc osobom niepełnosprawnym w nowej perspektywie unijnej w latach 2014 – 2020" - 19. 01. 2015 r., Kraków (współorganizator konferencji)
 5. II Małopolski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku - 06. 06. 2015 r., Kraków (współorganizator wydarzenia)
 6. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Artystyczny, literacki i medialny obraz starości i niepełnosprawności" - 01. 10. 2015 r., Dąbrowa Górnicza (współorganizator konferencji)
 7. Małopolski Dzień Seniora - 28. 11. 2015 r., Kraków (współorganizator wydarzenia)

ZAKOŃCZYLIŚMY REALIZOWAĆ PROJEKT

W styczniu 2016 r. zakończyliśmy realizację projektu "Unheard Voices: Developing the East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse" przyznanego przez European Association of Schools of Social Work. Zwieńczeniem tego projektu jest publikacja: Violence against the elderly Challenges-Research-Action, ed. K. Jagielska, J.M. Łukasik, N.G. Pikuła, Toronto 2015.

okladka_przemoc.jpg