Zmiana nazwy Katedry

Od początku roku akademickiego 2019/20 nowa nazwa katedry brzmi:

Katedra Gerontologii Społecznej i Pedagogiki Pracy

 

 

 

 

 

Recepty na długowieczność

Zachęcamy do przeczytania artykułu dr Katarzyny Jagielskiej "Recepty na długowieczność" opublikowanego w "Głosie Seniora"

Recepty na długowieczność cz.1

Recepty na długowieczność cz.2

Sprawozdanie z konferencji

W dniu 13 czerwca 2017 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Państw Grupy Wyszehradzkiej "Senior w przestrzeni społeczno-medialnej" zorganizowana przez Katedrę Gerontologii Społecznej. Konferencję otworzyli Wicewojewoda Małopolski Pan Józef Gawron, Prorektor ds Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. zw. dr hab. Mariusz Wołos oraz Dziekan Wydziału Pedagogicznego prof. dr hab. Ireneusz Świtała. Wykłady wprowadzające w tematykę konferencji wygłosili: Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Pan Stefan Kołucki, Konsul Generalna Węgier w Krakowie dr hab. Adrienne Körmendy, Konsul Republiki Słowackiej w Krakowie Pan Adrian Kromka, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu Arkadiusz Ignasiak, Przewodniczący Krakowskiej Rady Seniorów Pan Antonii Wiatr. Wykłady plenarne wygłosili: Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prof. zw. dr hab. Stefan Kwiatkowski, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego prof. zw. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak. Prelegentami konferencji byli: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański, prof. zw. dr hab. Piotr Błędowski, prof. zw. dr hab. Andreas Hejj, prof. dr hab. Lydia Lehoczka, prof. dr hab. Joanna M. Łukasik, dr hab. Krzysztof Gurba. Podczas obrad podjęto dyskusję nad wizerunkiem starości kreowanym przez media oraz społeczno-kulturowymi konsekwencjami stereotypowego kreowania wizerunku seniora w środkach masowego przekazu.

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu badawczego "Dyferencjacje obrazów starości w środkach masowego przekazu".

fot. Prof. Andreas Héjj

ZAKOŃCZYLIŚMY REALIZOWAĆ PROJEKT

W styczniu 2016 r. zakończyliśmy realizację projektu "Unheard Voices: Developing the East Central European Network for the Prevention of Elder Abuse" (nr projektu DNPBiE.6120-90/14) przyznanego przez European Association of Schools of Social Work. Zwieńczeniem tego projektu jest publikacja: Violence against the elderly Challenges-Research-Action, ed. K. Jagielska, J.M. Łukasik, N.G. Pikuła, Toronto 2015.

okladka_przemoc.jpg

Katedra Gerontologii Społecznej

Katedra Gerontologii Społecznej została powołana w ramach działania Instytutu Pracy Socjalnej w 2013 roku. Kadrę naukowo - dydaktyczną Katedry stanowią pracownicy posiadający wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu procesów i uwarunkowań starości i starzenia się. Uczestniczą oni aktywnie w międzynarodowych, ogólnopolskich, lokalnych konferencjach i projektach poświęconych kwestiom osób starszych. Ponadto pracownicy Katedry współpracują z instytucjami i placówkami holistycznie oddziałującymi na seniora i jego środowisko.

Obszary zainteresowań naukowo - badawczych:

Do zasadniczych problemów badawczych podejmowanych przez pracowników Katedry należą:

 1. Praca socjalna z seniorami.
 2. Przeciwdziałanie przemocy i wykluczeniu społecznemu seniorów.
 3. Jakość życia osób starszych.
 4. Poczucie sensu życia osób starszych.
 5. Edukacja seniorów.
 6. Aktywizacja społeczna seniorów.
 7. Nierówności w zdrowiu i chorobie oraz zdrowotne i psychospołeczne konsekwencje starzenia się człowieka.
 8. Wyzwania rynku pracy dla osób starszych.

Konferencje

W ramach działalności Katedry zostały zorganizowane następujące konferencje:

 1. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Państw Grupy Wyszehradzkiej "Senior w przestrzeni społeczno-medialnej", 13. 06. 2017 r., Kraków (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie)
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Uniwersalizm pracy ludzkiej. Perspektywy rozwoju kariery zawodowej" 2-3. 06. 2016 r.
 3. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Starość - jej ciemność, jej światłość..."- 07. 10. 2015 r., Dąbrowa Górnicza (współorganizator konferencji)
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przeciwdziałanie przemocy wobec seniorów" - 12. 05. 2015 r., Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa
 5. "Pomoc osobom niepełnosprawnym w nowej perspektywie unijnej w latach 2014 – 2020" - 19. 01. 2015 r., Kraków (współorganizator konferencji)
 6. II Małopolski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku - 06. 06. 2015 r., Kraków (współorganizator wydarzenia)
 7. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. "Artystyczny, literacki i medialny obraz starości i niepełnosprawności" - 01. 10. 2015 r., Dąbrowa Górnicza (współorganizator konferencji)
 8. Małopolski Dzień Seniora - 28. 11. 2015 r., Kraków (współorganizator wydarzenia)