dr Sylwester Bębas

 Monografie autorskie i współautorskie:

 1. S. Bębas, Nauczanie Jana Pawła II kierowane do więźniów w percepcji osadzonych w zakładach karnych w Polsce, Radom 2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 306. ISBN 978-83-62491-00-1.
 2. S. Bębas, P. Czerwiński, Poradnik dla wychowawców kolonii, Radom 2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 83. ISBN 978-83-62491-02-5.
 3. S. Bębas, Program resocjalizacyjny wynikający z nauczania Jana Pawła II, Radom 2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 92. ISBN 978-83-62491-06-3.
 4. S. Bębas, W. Adamczyk-Bębas, Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej, Radom 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 258. ISBN 978-83-62491-12-4.
 5. S. Bębas, W. Adamczyk-Bębas, Doświadczenie macierzyństwa i ojcostwa przez rodziców, Starachowice 2011, Wydawnictwo Grafprojekt, ss. 153. ISBN 978-83-89714-81-7.
 6. J. Śledzianowski, S. Bębas, Blaski i cienie współczesnej rodziny polskiej, Kielce 2013, Wydawnictwo Jedność, ss. 391. ISBN 978-83-7660-792-4.
 7. S. Bębas, M. Sokołowska, Społeczna ocena poczucia bezpieczeństwa oraz skuteczności policji w zapobieganiu patologiom społecznym (na przykładzie Województwa Mazowieckiego), Radom 2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 144. ISBN 978-83-62491-35-3.
 8. S. Bębas, Patologie społeczne w sieci, Toruń 2013, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, ss. 226. ISBN 978-83-63955-11-3.
 9. S. Bębas, Rola religii w procesie resocjalizacji, Toruń 2015, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, ss. 342. ISBN 978-83-63955-32-8.

 

Redakcja i współredakcja naukowa monografii krajowych:

 1. S. Bębas, Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej, (red.) Radom 2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 390. ISBN 978-83-62491-05-6.
 2. S. Bębas, Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich, (red.) Radom 2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 475. ISBN 978-83-62491-04-9.
 3. S. Bębas, Oblicza patologii społecznych, (red.) Radom 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 453. ISBN 978-83-62491-07-0.
 4. S. Bębas, Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji, (red.) Radom 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 424. ISBN 978-83-62491-09-4.
 5. S. Bębas, Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny, (red.) Radom 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 392. ISBN 978-83-62491-10-0.
 6. S. Bębas, E. Jasiuk, Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, (red.) Radom 2011, Tom I, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 1029. ISBN 978-83-62491-08-7.
 7. S. Bębas, E. Jasiuk, Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, (red.) Radom 2011, Tom II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 692. ISBN 978-83- 62491-13-1.
 8. S. Bębas, J. Plis, J. Bednarek, Patologie w cyberświecie, (red.) Radom 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 502. ISBN 978-83-62491-22-3.
 9. S. Bębas, J. Plis, J. Bednarek, Komunikacja w cyberświecie, (red.) Radom 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 402. ISBN 978-83-62491-23-0.
 10. S. Bębas, Szanse i zagrożenia resocjalizacji penitencjarnej, (red.) Kielce 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, ss. 376. ISBN 978-83-9364365-5-2.
 11. S. Bębas, E. Kielska, Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji we współczesnej Europie, (red.) Radom 2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 404. ISBN 978-83-62491-37-7.
 12. M. Pietrasiak, S. Bębas, P. Kowalski, Rozważania nad polityką i bezpieczeństwem współczesnej Europy, (red.) Piotrków Trybunalski 2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim, ss. 214. ISBN 978-83-89784-16-2.
 13. S. Bębas, P. Kowalski, Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, (red.) Piotrków Trybunalski 2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim, ss. 516. ISBN 978-83-89784-17-9.
 14. S. Bębas, A. Gołębiowski, Prawne, instytucjonalne i społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, (red.) Radom 2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 410. ISBN 978-83-62491-39-1.
 15. S. Bębas, K. Jagielska, R. Kozioł, Wielowymiarowość resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie, (red.) Kraków 2015, Wydawnictwo Scriptum, ss. 172. W serii Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. ISBN 978-83-64028-99-1.

 

Redakcja i współredakcja naukowa monografii zagranicznych:

 1. S. Bębas, A. Gołębiowski, Культурные основы системы образования в европейских государствах, (Podstawy kulturowe systemu kształcenia w państwach europejskich) (red.), Минск (Mińsk) 2014, Wydawnictwo ЧУП ПроняПлюс, (Pronja Plius), ss. 310. ISBN 978-985-99333-25. УДК 378(1-87)(082). ББК 74.58.
 2. Т. И. Пуденко, (T. I. Pudenko), Т. В. Потемкин, (T. W. Potemkin), S. Bębas, (red.) Современные тенденции управления образовательными системами с учетом социально-еконоическово развитя общества: Материалы мeждyнapoдной нayчнo-теоретичecкой конференции, (Współczesne trendy w zarządzaniu systemami edukacyjnymi, biorąc pod uwagę rozwój społeczno-ekonomiczny społeczeństwa: Materiały międzynarodowej konferencji naukowej). 20 октября (października) 2014 года, (roku), Москва (Moskwa) 2014, Wydawnictwo Нестор-Исторя, (Nestor-Istoria), ss. 304. ISBN 978-5-4469-0475-4. УДК 37.1. ББК 74.04;74.24.

 

Publikacje naukowe w krajowych recenzowanych czasopismach naukowych:

 1. S. Bębas, Wykonywanie kary pozbawienia wolości w nauczaniu Jana Pawła II, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” nr 59, Warszawa 2008, s. 121-130. ISSN 1230-4433. 
 2. S. Bębas, Przesłania Jana Pawła II do więźniów podczas pobytu we włoskich zakładach karnych, „Wychowanie Na Co Dzień” nr 1-2, 2009, s. 10-16. ISSN 1230-7785. 
 3. S. Bębas, Próba oceny osobowości więźniów na przykładzie badań osadzonych w zakładach karnych w Polsce, „Auxilium Socjale Novum” nr 1-2, 2009, s. 128-140. ISSN 1899-4393.
 4. S. Bębas, Rodzina i jej zagrożenia na początku trzeciego tysiąclecia, „Wychowanie Na Co Dzień” nr 4-5, 2009, s. 3-7. ISSN 1230-7785.
 5. S. Bębas, Wychowanie w rodzinie jako profilaktyka patologii społecznych, „Wychowanie Na Co Dzień” nr 7-8, 2009, s. 18-22. ISSN 1230-7785.
 6. S. Bębas, Narkomania wśród młodzieży jako negatywne zjawisko społeczne, „Wychowanie Na Co Dzień” nr 10-11, 2009, s. 3-9. ISSN 1230-7785.
 7. S. Bębas, The role of the father in a child’s life, (Rola ojca w życiu dziecka) „Humanum” International Social and Humanisti Studiem, nr 6(1) Warszawa 2011, s. 369-376. ISSN 1898-843.
 8. S. Bębas, The meaning of love and faithfulness in the life of spouses, (Znaczenie miłości i wierności w życiu małżonków) “Family Pedagogy”, nr 2(2), Łódź 2012, s. 55-64. ISSN 2082-8411.
 9. S. Bębas, Metody I formy oddziaływań wychowawczych kuratorów sądowych, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, T. XXXIII – 2014, Wydanie specjalne, Wychowanie i samowychowanie w resocjalizacji, s. 130-147. ISSN 0137-6136.
 10. S. Bębas, Patologie i zagrożenia wirtualnego świata – wybrane aspekty, „Wychowanie Na Co Dzień” nr 3, 2014, s. 21-26. ISSN 1230-7785.
 11. S. Bębas, Zagrożenia dla dzieci i młodzieży płynące z nadmiernego grania w gry komputerowe, „Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne", nr 13, 2015, ss. 108-124, ISSN 1428-2259.
 12. S. Bębas, Asystent rodziny – nowa forma pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy”, nr 5(4), Łódź 2015, s. 51-65. ISSN 2082-8411. 

 13. S. Bębas, Sexting – nowe zagrożenie wśród dzieci i młodzieży, „LABOR et EDUCATIO” nr 3, 2015, s. 431-444. ISSN 2353-4745.

 

Publikacje naukowe w zagranicznych recenzowanych czasopismach naukowych:

 1. S. Bębas, Современные угрозы материнству и отцовству, (Współczesne zagrożenia rodzicielstwa), "Известия Южного федерального университета ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" (Czasopismo Południowego Okręgu Federalnego Uniwersytetu Nauk Pedagogicznych), Ростов - на - Дону (Rostow na Donu) 2012, №11. С.13-20. ISSN 1995-1140, Удк 316.356.2.
 2. S. Bębas, Этические проблемы аборта в современных концепциях католицизма, (Etyczne problemy aborcji w nowoczesnych koncepcjach chrześcijaństwa) "Известия Южного федерального университета ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" (Czasopismo Południowego Okręgu Federalnego Uniwersytetu Nauk Pedagogicznych)Ростов - на - Дону (Rostow na Donu) 2012, №12. С.144-148. ISSN 1995-1140, Удк 173.4:272/273.
 3. S. Bębas, Jan Paweł II wobec wartości przebaczenia na przykładzie spotkania z Mehmetem Ali Agcą, „Studium Vilnense” A, vol. 9, Vilnius (Wilno) 2012, s. 22-24. ISSN 1648-7907.
 4. S. Bębas, Нет выше права, чем право на жизнь, (Nie ma większego prawa niż prawo do życia) „Здаровы лад жыцця”, Минск (Mińsk) 01/2014, s. 59-62. ISSN 1993-1964.
 5. S. Bębas, Wybrane aspekty działalności systemu penitencjarnego w Polsce, „Историко – Правовий Часопис” (Historyczno-Prawne Czasopismo), nr 1, 2013 Луцьк (Łuck), s. 162-164. УДК34(09)(062.552). ВВК 67я54.
 6. S. Bębas, Современные проблемы институциональной ресоциализации несовершеннолетних, (Współczesne problemy instytucjonalnej resocjalizacji nieletnich) "Известия Южного федерального университета ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ" (Czasopismo Południowego Okręgu Federalnego Uniwersytetu Nauk Pedagogicznych)Ростов - на - Дону (Rostow na Donu) 2013, №8. s.46-54. ISSN 1995-1140, Удк 37.013.77::316.624.

 

Publikacje naukowe w krajowych recenzowanych monografiach naukowych:

 1. S. Bębas, Pielgrzymowanie Jana Pawła II jako wyraz troski o rodzinę i człowieka w dobie globalizacji, [w:] J. Śledzianowski, T. Sakowicz, (red.), Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny, Kielce 2006, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, s. 35-44. ISBN 83-89005-60-3.
 2. S. Bębas, Alkoholizm jako przyczyna patologii życia rodzinnego, [w:] T. Sakowicz, K. Gąsior, (red.), Rodzina źródłem życia i mądrości, Kielce 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach, s. 99-107. ISBN 978-83-926435-3-1.
 3. S. Bębas, Nauczanie Jana Pawła II w aspekcie funkcjonowania zakładów karnych i resocjalizacji więźniów, [w:] F. Kozaczuk, (red.), Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Rzeszów 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 163-173. ISBN 978-83-7338-453-8.
 4. S. Bębas, Rola religii w procesie resocjalizacji więźniów, [w:] S. Przybyliński, D. Wajsprych, (red.) Społeczne i resocjalizacyjne asumpty ludzkiego bycia, Olsztyn 2009, Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, s. 269-282. ISBN 978-83-89067-53-1.
 5. S. Bębas, Metody i formy oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych, [w:] A. Jaworska, (red.), Resocjalizacja, zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Kraków 2009, Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 331-344. ISBN 978-83-7587-173-9.
 6. S. Bębas, Rodzinne uwarunkowania resocjalizacji więźniów, [w:] F. Kozaczek, (red.), Zagadnienia społecznej readaptacji skazanych, Rzeszów 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 184-196. ISBN 978-83-7338-497-2.
 7. S. Bębas, Prostytucja kobiet jako negatywne zjawisko społeczne, [w:] K. Gąsior, T. Sakowicz, (red.), Kobieta w rodzinie szanse i zagrożenia, Kielce 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach, s. 177-186. ISBN 978-83-926435-7-9.
 8. S. Bębas, Działalność i nauczanie Jana Pawła II inspiracją dla poszanowania praw osoby ludzkiej w zakładach karnych, [w:] P. Gołdyn, (red.) Religia w procesie resocjalizacji, Konin 2010, Wydawnictwo Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Koninie, s. 122-132. ISBN 978-83-89967-41-1.
 9. S. Bębas, W. Adamczyk - Bębas, Rola schronisk dla nieletnich w instytucjonalnej resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, [w:] S. Przybyliński, (red.), Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie, Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 73-85. ISBN 978-83-89067-53-1.
 10. S. Bębas, Troska Jana Pawła II o więźniów wyrażona w przemówieniach skierowanych do personelu instytucji resocjalizacyjnych [w:] A. Lewicka, Z. Bartkowicz, A. Węgliński, (red), Kompetencje i powinności w wychowaniu osób niedostosowanych społecznie, Lublin 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, s. 137-143. ISBN 978-83-227-3166-6.
 11. S. Bębas, W. Adamczyk - Bębas, Zagrożenie wypaleniem zawodowym u nauczycieli o zróżnicowanej inteligencji emocjonalnej, [w:] W. Grelowska, E. Kielska, (red.) Wychowanie i nauczanie w społeczeństwie otwartym – wybrane zagadnienia, Radom 2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, s. 193-213. ISBN 978-83-62491-03-2.
 12. S. Bębas, Kara pozbawienia wolności w polskim systemie penitencjarnym, [w:] W. Grelowska, E. Kielska, (red.) Wychowanie i nauczanie w społeczeństwie otwartym – wybrane zagadnienia, Radom 2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, s. 103-131. ISBN 978-83-62491-03-2.
 13. S. Bębas, Rola religii i duszpasterstwa więziennego w pracy penitencjarnej, [w:] S. Bębas, (red.) Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej, Radom 2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, s. 291-312. ISBN 978-83-62491-05-6.
 14. S. Bębas, Nauczanie Jana Pawła II kierowane do więźniów podczas pobytu w zakładach karnych, [w:] M. Nowak, B. Wołosiuk, (red.), Skuteczność profilaktyki i resocjalizacji - utopie a rzeczywistość, Biała Podlaska 2010, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, s. 86-95. ISBN 978-83-61044-13-0.
 15. S. Bębas, Profilaktyka i interwencja kryzysowa w zachowaniach suicydalnych, [w:] F. Kozaczuk, (red.) Zachowania przestępcze - przyczyny i zapobieganie, Rzeszów 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 557-567. ISBN 978-83-7338-602-0.
 16. S. Bębas, Specyfika pracy wychowawcy w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych, [w:] E. Bilska (red.) Wypalenie zawodowe pracowników placówek resocjalizacyjnych - zjawisko, zagrożenia, wsparcie, Warszawa 2010, Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych, s. 189-197. ISBN 978-83-61303-68-8.
 17. S. Bębas, Patologie seksualne skierowane przeciwko wolności seksualnej prawu i obyczajowości [w:] S. Bębas, Oblicza patologii społecznych, (red.) Radom 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, s. 355-376. ISBN 978-83-62491-07-0..
 18. S. Bębas, Posługa Jana Pawła II wobec więźniów i ich rodzin [w:] S. Bębas, E. Jasiuk, (red.) Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, Radom 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Tom I, s. 465-487. ISBN 978-83-62491-08-7. 
 19. S. Bębas, W. Adamczyk-Bębas, Doświadczenie macierzyństwa i ojcostwa przez rodziców przed narodzinami dziecka [w:] S. Bębas, E. Jasiuk, (red.) Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, Radom 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Tom I, s. 511-522. ISBN 978-83-62491-08-7.
 20. S. Bębas, W. Adamczyk - Bębas, Bezrobocie jako negatywne zjawisko społeczne [w:] S. Bębas, Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny, (red.) Radom 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, s. 99-108. ISBN 978-83-62491-10-0.
 21. S. Bębas, Działalność i nauczanie Jana Pawła II jako inspiracja dla zmian w resocjalizacji i wykonywaniu kary pozbawienia wolności, [w:] S. Bębas, Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji, (red.) Radom 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, s. 269-289. ISBN 978-83-62491-09-4..
 22. S. Bębas, Współczesne wyzwania przed placówkami resocjalizacyjnymi dla nieletnich, [w:] Z. Majchrzyk, J. F. Terelak, Agresja wirtualna vs realna, (red.) Białystok 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, s. 161-168. ISBN 978-83-60772-27-0.
 23. S. Bębas, Asymilacja nauczania i działalności Jana Pawła II na rzecz systemu karnego w środowisku badanych więźniów, [w:] T. Sakowicz, K. Gąsior, B. Zawadzka, (red.) Dziecko w rodzinie nadzieje i zagrożenia, Kielce 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Kielcach, s. 158-174. ISBN 978-83-7273333-7.
 24. S. Bębas, Powołanie do ojcostwa i odpowiedzialność za więzi rodzinne jako zadanie mężczyzny, [w:] S. Bębas, E. Jasiuk, (red.) Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, Radom 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Tom II, s. 215-229. ISBN 978-83- 62491-13-1.
 25. S. Bębas, E. Jasiuk, Terroryzm lotniczy wyzwaniem współczesnego świata, [w:] P. Ruczkowski (red.) Prawo wobec wyzwań współczesności, Kielce 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, s. 21-35. ISBN 978-83-60056-74-5.
 26. S. Bębas, E. Jasiuk, Pedofilia - wybrane aspekty prawne i pedagogiczne, [w:] J. Bukała, G. Gałuszka, K. Wątorek, (red.) Pedofilia jako zagrożenie XXI wieku, Kielce 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, s. 29-45. ISBN 978-83-61240-14-3.
 27. S. Bębas, Aborcja - moralny problem współczesnej rodziny, [w:] K. Linowski, M. Jędrzejko, (red.) Trzeźwość i uzależnienia jako wyzwanie duszpasterskie i pedagogiczne, Radom 2012, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, s. 261-275. ISBN 978-83-81147-45-9.
 28. S. Bębas, Patologie i zagrożenia w świecie wirtualnym, [w:] S. Bębas, J. Plis, J. Bednarek, (red.) Patologie w cyberświecie, Radom 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, s. 329-345. ISBN 978-83-62491-22-3.
 29. S. Bębas, Wykluczenie cyfrowe jako współczesny problem, [w:] M. Gagatka, A. Gołębiowski, (red.) Wsparcie społeczne. Między teorią a praktyką, Radom 2012, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, s. 72-83. ISBN 978-83-7351-509-3.
 30. S. Bębas, Wybrane aspekty readaptacji społecznej więźniów, [w:] S. Bębas (red.) Szanse i zagrożenia resocjalizacji penitencjarnej, Kielce 2012, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, s. 291- 310. ISBN 978-83-9364365-5-2. 
 31. S. Bębas, Międzynarodowe standardy wykonywania kary pozbawienia wolności, [w:] F. Kozaczuk, M. Badowska - Hodyr, A. Olak, (red.) Zachowania społecznie destruktywne: Profilaktyka i resocjalizacja, Tom 2, Rzeszów 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 114-136. ISBN 978-83-7338-819-2.
 32. S. Bębas, Posługa i działalność duszpastersko-wychowawcza Jana Pawła II wśród więźniów, [w:] K. Gąsior, T. Sakowicz, A. Slodicka, (red.) Mężczyzna w rodzinie nadzieje i zagrożenia, Kielce 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 281-303. ISBN 978-837273-816-5.
 33. S. Bębas, Resocjalizacja nieletnich w warunkach schroniska dla nieletnich i zakładu poprawczego - możliwości i ograniczenia, [w:] J. Góral - Półrola, B. Walasek - Jarosz, (red.) Interdyscyplinarność i swoistość pedagogiki, Część III, O (poza)swoistych uwikłaniach wychowania, Kielce 2012, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, s. 225-244. ISBN 978-83-934365-8-3.
 34. S. Bębas, Cyberstalking – wybrane problemy prawne i pedagogiczne, [w:] R. Frey, (red.) Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI wieku, Kielce 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, s. 35-49. ISBN 978-83-60056-88-2.
 35. S. Bębas, E. Jasiuk, Pedofilia i pornografia w Internecie – wybrane aspekty pedagogiczne i prawnomiędzynarodowe, [w:] J. Bukała, K. Wątorek, (red.) Stop Pedofilii, Kielce 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, s. 89-111. ISBN 978-83-60056-87-5. ISBN 978-83-61240-86-0.
 36. S. Bębas, Resocjalizacja nieletnich w schronisku dla nieletnich i zakładzie poprawczym – wyzwania dla współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, [w:] M. Walencik, J. Hroncová, (red.) Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych, Toruń 2013, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, s. 389-402. ISBN 978-83-63955-17-5.
 37. S. Bębas, Prawo do życia dziecka niepełnosprawnego - nienarodzonego, [w:] Niepełnosprawność, między przemocą a pomocą, (red.) B. Zawadzka, M. Orłowska, M. Gościniewicz, Kielce 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 176-190. ISBN 978-83-61982-59-3.
 38. S. Bębas, Ojcostwo jako wartość. Pedagogiczne aspekty wychowania do ojcostwa, [w:] L. Pawelec (red.) Edukacja i wychowanie – wyzwania współczesności. Kierunki współczesnego wychowania – rola rodziny, Część II, Kielce 2013, Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, s. 563-578. ISBN 978-83-63981-09-9.
 39. S. Bębas, Ochrona autonomii nauczyciela i gwarancja zapewniania odpowiednich warunków pracy – zobowiązania i prawa wynikające z Karty Nauczyciela, [w:] R. Frey, (red.) Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego, Kielce 2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, s. 7-24. ISBN 978-83-61240-55-6.
 40. S. Bębas, Krzywdzenie dziecka w sieci – wybrane aspekty profilaktyki, [w:] J. Bukała, K. Wątorek, (red.) Krzywdzenie dziecka – zapobieganie przemocy, Kielce 2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, s. 45-64. ISBN 978-83-61240-63-1.
 41. S. Bębas, T. Konopka, Selected aspects of security and risks in cyberspace, [w:] G. Sobolewski, A. Cyran (red.) The Practical and Theoretical Approach to the Issue of Security, Kielce 2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, s. 69-80. ISBN 978-83-89274-48-9.
 42. S. Bębas, Jakość ojcostwa na tle przemian współczesnej Europy, [w:] S. Bębas, E. Kielska, (red.) Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji we współczesnej Europie, Radom 2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, s. 151-165. ISBN 978-83-62491-37-7.
 43. S. Bębas, Człowiek uwięziony w refleksji Jana Pawła II, [w:] A. Różyło, M. Sztaba, (red.) Człowiek w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Lublin 2014, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, s. 347-370. ISBN 978-83-7702-847-6.
 44. S. Bębas, Zagrożenia macierzyństwa i ojcostwa we współczesnym świecie, [w:] T. Sakowicz, K. Gąsior, M. Wilk, Trud i siła współczesnej rodziny, Kielce 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, s. 307-328. ISBN 978-83-61982-55-5.
 45. S. Bębas, Problem bezdomności w Polsce – wybrane aspekty pedagogiczne, [w:] S. Bębas, P. Kowalski, (red.), Bezpieczeństwo w warunkach zmian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych, Piotrków Trybunalski 2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim, s. 17-29. ISBN 978-83-89784-17-9.
 46. S. Bębas, Kompetencje komunikacyjne w pracy nauczyciela wychowawcy, [w:] S. Bębas, A. Gołębiowski, Prawne, instytucjonalne i społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa, (red.) Radom 2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 215-226. ISBN 978-83-62491-39-1.
 47. S. Bębas, Rola rodziców w wychowaniu dzieci, [w:] S. Cudak, E. Adasiewicz, (red.) Współczesna rodzina w Polsce i na świecie, Łódź 2014, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, s. 71-81. ISBN 978-83-62916-83-2.
 48. S. Bębas, Cyberprzemoc jako przejaw współczesnej patologii społecznej w świecie wirtualnym, [w:] K. Marzec-Holka, K. Mirosław-Nawrocka, J. Moleda, (red.) Współczesne uwarunkowania i wzory procesów resocjalizacji, reintegracji, inkluzji, Warszawa 2014, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 557-575. ISBN 978-83-62828-74-6.
 49. S. Bębas, Mobbing i dyskryminacja w środowisku pracy nauczycieli – przyczyny i sposoby przeciwdziałania, [w:] R. Frey, (red.) Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego, cz. II, Kielce 2014, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Państwowa Inspekcja Pracy, Stowarzyszenie Pracowników Administracji Publicznej, s. 7-18. ISBN 978-83-65019-01-1.
 50. S. Bębas, Zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni dla dzieci i młodzieży – implikacje dla praktyki edukacyjnej i wychowawczej, [w:] T. W. Konopka, (red.) Zagrożenia a bezpieczeństwo - stan i koncepcje zmian w edukacji, Kielce 2014, Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, s. 2228-246. ISBN 978-83-63981-17-4.
 51. S. Bębas, Uwarunkowania i skala zjawiska bezdomności w Polsce, [w:] A. Gołębiowski, G. P. Maj, (red.) Lokalna polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie – wybrane zagadnienia teoretyczne i rozwiązania praktyczne, Radom 2015, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 233-241. ISBN 978-83-62491-40-7.
 52. S. Bębas, Rodzina w obliczu migracji zarobkowej, [w:] S. Cudak, (red.) Profilaktyka zagrożeń dzieci i młodzieży, Łódź-Warszawa 2015, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ss. 79-94. ISBN 978-83-64971-08-2.
 53. S. Bębas, Rodzinne uwarunkowania resocjalizacji wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych w Polsce, [w:] E. Adasiewicz, S. Cudak, (red.) Funkcjonowanie rodziny w globalnych zmianach społecznych, Łódź-Warszawa 2015, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, ss. 426-441. ISBN 978-83-64971-09-9.
 54. S. Bębas, Administracyjne aspekty działalności schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych w Polsce, [w:] T. Sakowicz, K. Gąsior, (red.) Sprawiedliwość i miłość w rodzinie zagupiona i odnaleziona, Kielce 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ss. 146-156. ISBN 978-83-7273-836-3.
 55. S. Bębas, Zakłady karne jako miejsca przemiany i resocjalizacji osadzonych w świetle nauczania Jana Pawła II, [w:] T. Sakowicz, K. Gąsior, (red.) Sprawiedliwość i miłość w rodzinie zagubiona i odnaleziona, Kielce 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ss. 133-145. ISBN 978-83-7273-836-3.
 56. S. Bębas, Społeczno - demograficzna charakterystyka wychowanków zakładów resocjalizacyjnych dla nieletnich, [w:] S. Bębas, K. Jagielska, R. Kozioł, Wielowymiarowość resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie, (red.) Kraków 2015, Wydawnictwo Scriptum. W serii Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ss. 13-29. ISBN 978-83-64028-99-1.
 57. S. Bębas, Osoby starsze w społeczeństwie technologii informacyjno-komunikacyjnych, [w:] K. Jagielska, A. Mirczak, (red.) Starzejemy się w dobrym stylu, Kraków 2015, Wydawnictwo Scriptum, ss. 227-245. ISBN 978-83-65432-04-9.

 

Publikacje naukowe w zagranicznych recenzowanych monografiach naukowych:

 1. S. Bębas, Parental protectiveness and responsibility for the conceived child, (Opiekuńczość rodzicielska i odpowiedzialność za dziecko poczęte) [w:] K. T. Panas, P. Czarnecki, (red.) Vybrané problémy socjalnéj prace, (Wybrane problem pracy socjalnej), Bratislava 2012, s. 139-150. Wydawnictwo: Vysoka Skola Zdrovotnictva A Socialnoj Prace Sv. Elżbiety. (Kolegium Pracy Socialnej st. Elżbiety). ISBN 978-83-932603-0-0.
 2. S. Bębas, Social role of a child in a family, (Społeczna rola dziecka w rodzinie) [w:] Сборник Материалов: Meждyнapoднoй нayчнo-практичecкой конференции - Межкультурная коммуникация: лингвистический, социальный и медицинский аспекты (11-12 апреля 2012 г.) / B авторской редакции – Курск: ГБОУ ВПО КГМУ Минздравсоцразвития РФ, 2012. [Злектронное иэдание]. Номер регистрации в НТЦ «ИФОРМРЕГИСТР» 0321201551. (Zbiór materiałów: Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej - Komunikacja międzykulturowa: językowe, społeczne i medyczne aspekty (11-12 kwietnia 2012), Kurski Uniwersytet Medyczny, Ministerstwo Zdrowia Federacji Rosyjskiej, 2012.
 3. S. Bębas, Сформированность професионально значимых качеств личности педагога как залог эффективности воспитания детей дошкольново возраста, (Cechy osobowości nauczyciela jako gwarancja skuteczności wychowania dzieci w wieku szkolnym), [w:] Актуальные проблемы и тенденции современного дошкольного образования, (Rzeczywiste problemy i nowoczesne tendencje w edukacji przedszkolnej), (red.) Л. Н. Воронецкой, Минск (Mińsk) 2013, s. 46-47. Wydawnictwo: Белорусский Государственный педагогический Университет им. Максима Танка. (Białoruski Narodowy Uniwersytet im. Maksima Tanka). ISBN 978-985-541-127-8.
 4. S. Bębas, Гуманитарные и психолого-педагогические апекты институциональной ресоциализации молодёжи, (Humanistyczne i psychologiczno - pedagogiczne apekty resocjalizacji instytucjonalnej młodzieży) [w:] Инженерно-педагогическое образование: проблемы и пути развитя, (Inżynierno pedagogiczne kształcenie nauczycieli: problemy i kierunki rozwoju) (red.) С. Н. Анкуды, (S. N. Ankudy) Минск (Mińsk) 2013, s. 54-57. Wydawnictwo: Минский государственный высший радиотехнический колледж. (Mińska Narodowa Wyższa Szkoła Techniczna). ISBN 978-985-526-181-1.
 5. S. Bębas, Современные технологии работы с семьей: родственные связи в жизни супругов (Nowoczesne metody pracy z rodziną: więzi rodzinne w życiu małżonków), [w:] Б. В. Пальчевский (B. W. Palczewskij) (red.) Современное образование и воспитание: тенденции, технологии, методики: сб. научн. статей Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию МГУ имени А.А.Кулешова, (Współczesne kierunki kształcenia: tendencje, technologie, metody: Materiały międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji poświęconej 100-leciu Uniwersytetu Moskiewskiego im. A. A. Kuleszowa) Могилёв (Mogilew), 28 марта (marca), 2013, s. 220-222. Wydawnictwo: Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова. (Mogilewskij Narodowy Uniwersytet im. A. A. Kuleszowa). ISBN 978-985-480-880-2.
 6. S. Bębas, Педагогические аспекты отцовства: нравственно-этические нормы для студентов, (Pedagogiczne aspekty ojcostwa: moralne i etyczne standardy dla studentów) [w:] Теория и практика развития инженерно-педагогического образования в рамках МГВРК, (Teoria i praktyka kształcenia nauczycieli) (red.) С. Н. Анкуды, (S. N. Ankudy) Минск, (Miśnk) 2014, s. 87-92. Wydawnictwo: Минский государственный высший радиотехнический колледж. (Mińska Narodowa Wyższa Szkoła Techniczna). ISBN 978-985-526-209-2. Удк 378.2.
 7. S. Bębas, Administracyjne aspekty działalności systemu penitencjarnego w Polsce, [w:] S. Bębas, A. Gołębiowski, (red.), Культурные основы системы образования в европейских государствах, (Podstawy kulturowe systemu ksztacenia w państwach europejskich) Минск (Mińsk) 2014, s. 51-63. Wydawnictwo ЧУП ПроняПлюс, (Pronja Plius). ISBN 978-985-99333-25.
 8. S. Bębas, Threats in cyberspace, (Zagrożenia w cyberprzestrzeni) [w:] Личность. Образование. Общество. Психолого-педагогическое сопровждение образования. Материалы мeждyнapoдной нayчнo-практичecкой конференции 11 декабря 2013 г. Гродно Республика Беларусь, (Osobowość. Edukacja. Społeczeństwo. Psychologiczno-pedagogiczne kształcenie. Materiały międzynarodowej naukowo-praktycznej Konferencji 11 grudnia 2013 Grodno, Białoruś), Част 2, (red.) С. Я. Кострица i in., Гродно (Grodno) 2014, s. 72-80. Wydawnictwo: Гродненский Областной Институт Развития Образования. (Regionalny Instytut Rozwoju Edukacji). УДК 37.015. ББК 88.
 9. S. Bębas, Современные технологии воспитания семенных ценностей у студенческой молодежи: родставенные связи в жизни супругов, (Nowoczesna edukacja współczesnych wartości wśród studentów: komunikacja w życiu małżonków) [w:] Теория и практика инновационной подготовки инженеров-педагогов в современных условиях, (Teoria i praktyka innowacyjnego kształcenia inżynierów i nauczycieli w nowoczesnych warunkach), В. А. Васюта (B. A. Wosiuta), (red.) Мозырь, (Mozyr) 2014, s. 81-89. Wydawnictwo: Мозырский Государственный педагогический Университет им. И. П. Шамякина. (Mozyrskij Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. I. P. Szamjakina). ISBN 978-985-477-511-1.
 10. S. Bębas, Современные вызовы в деятельности реабилитационных сотрудников: психолого-педагогические аспекты, (Współczesne wyzwania w pracy personelu resocjalizacyjnego: aspekty psychologiczne i pedagogiczne) [w:] С. Н. Анкуда (S. N. Ankuda) (red.), Тенденции инновационново развития инженерно-педагогического образованя, (Trendy innowacyjnego kształcenia pedagogicznego) Минск (Mińsk) 2014, s. 137-140. Wydawnictwo: Минский государственный высший радиотехнический колледж. (Mińska Narodowa Wyższa Szkoła Techniczna). ISBN 978-985526-237-5. УДК 378.22 ББК 74.58.
 11. S. Bębas, Психолого-педагогические и социальные аспекты формирования культуры ответственново родительства, (Psychologiczno - pedagogiczne i społeczne aspekty budowania kultury rodzicielstwa) [w:] С. Н. Анкуда (S. N. Ankuda) (red.), Тенденции инновационново развития инженерно-педагогического образованя, (Trendy innowacyjnego kształcenia pedagogicznego), Минск (Mińsk) 2014, s. 141-145. Wydawnictwo: Минский государственный высший радиотехнический колледж. (Mińska Narodowa Wyższa Szkoła Techniczna). ISBN 978-985526-237-5. УДК 378.22 ББК 74.58.
 12. S. Bębas, Социокультурные аспекты современной семьи: Отцовство и материнство под угрозой кризиса, (Aspekty społeczne i kulturowe współczesnej rodziny: ojcostwo i macierzyństwo zagrożone kryzysem) [w:] Т. И. Пуденко, (T. I. Pudenko), Т. В. Потемкина, (T. W. Potemkina), S. Bębas, (red.) Современные тенденции управления образовательными системами с учетом социально-еконоическово развитя общества: Материалы мeждyнapoдной нayчнo-теоретичecкой конференции (Współczesne trendy w zarządzaniu systemami edukacyjnymi, biorąc pod uwagę rozwój społeczno-ekonomiczny społeczeństwa: Materiały międzynarodowej konferencji naukowej). 20 октября (październik) 2014 года (roku), 2014, s. 282-294. Wydawnictwo Нестор-Исторя (Nesto-Istoria). ISBN 978-5-4469-0475-4. УДК 37.1. ББК 74.04;74.24.
 13. S. Bębas, Современные социально-педагогические и психологические проблемы работников исправительных учреждений для несовершеннолетних, (Współczesne problemy społeczno-pedagogiczne i psychologiczne pracowników instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich), Инженерно-педагогическое образование: проблемы и пути развития. Материалы Международной научно-практической конференции Минск, 14–15 мая 2015 года (Inżynierno - pedagogiczne kształcenie: Problemy i drogi rozwoju. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna Mińsk, 14-15 maja 2015) (red.) С. Н. Анкуды, (S. N. Ankudy) Минск (Mińsk) 2015, s. 57-61. Wydawnictwo: Минский государственный высший радиотехнический колледж. (Mińska Narodowa Wyższa Szkoła Techniczna). ISBN 978-985-526-249-8, УДК 378.1, ББК 74.58.
 14. S. Bębas, Провлемы работников исправительных учреждений для несовершеннолетних, (Problemy pracowników instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich), [w:] М. И. Вишнвский, (M. I. Wisznewskij), Е. И. Снопкова, (E. I. Snapkowa), (red.) Философско – педагогические проблемы непрерывного образованя, (Filozoficzno – pedagogiczne problemy kształcenia ustawicznego), Могилев (Mogilew) 2015, s. 227-231. Wydawnictwo: Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова. (Mogilewskij Narodowy Uniwersytet im. A. A. Kuleszowa). ISBN 978-985-568-077-3. УДК 37.01, ББК 74.40.

 

Prace przekrojowe, hasła w encyklopediach, słownikach:

 1. S. Bębas, Bezpieczeństwo w cyberświecie, [w:] Słownik. Kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica, (red.) K. Zajdel, M. Prokosz, Toruń 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 22-24. ISBN 978-83-7780-925-9.
 2. S. Bębas, Ceberpedofilia, [w:] Słownik. Kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica, (red.) K. Zajdel, M. Prokosz, Toruń 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 30-33. ISBN 978-83-7780-925-9.
 3. S. Bębas, Cyberpornografia, [w:] Słownik. Kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica, (red.) K. Zajdel, M. Prokosz, Toruń 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 34-37. ISBN 978-83-7780-925-9.
 4. S. Bębas, Cyberprzemoc, [w:] Słownik. Kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica, (red.) K. Zajdel, M. Prokosz, Toruń 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 38-39. ISBN 978-83-7780-925-9.
 5. S. Bębas, Cyberprzestępczość, [w:] Słownik. Kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica, (red.) K. Zajdel, M. Prokosz, Toruń 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 40-42. ISBN 978-83-7780-925-9.
 6. S. Bębas, Cyberprześladowanie, [w:] Słownik. Kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica, (red.) K. Zajdel, M. Prokosz, Toruń 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 43-44. ISBN 978-83-7780-925-9.
 7. S. Bębas, Cyberseks, [w:] Słownik. Kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica, (red.) K. Zajdel, M. Prokosz, Toruń 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 45-46. ISBN 978-83-7780-925-9.
 8. S. Bębas, Uwodzenie dzieci przez Internet, [w:] Słownik. Kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica, (red.) K. Zajdel, M. Prokosz, Toruń 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 190-191. ISBN 978-83-7780-925-9.
 9. S. Bębas, Uzależnienie od komputera, Internetu, [w:] Słownik. Kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica, (red.) K. Zajdel, M. Prokosz, Toruń 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 194-196. ISBN 978-83-7780-925-9.
 10. S. Bębas, Wykluczenie cyfrowe, [w:] Słownik. Kompendium wiedzy nauczyciela i rodzica, (red.) K. Zajdel, M. Prokosz, Toruń 2014, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 201-202. ISBN 978-83-7780-925-9.

 

Recenzje monografii, projektów i innych prac naukowych:

 1. Recenzja wydawnicza książki: E. Jasiuk, (red.), XX lat odrodzonego samorządu terytorialnego, Radom 2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 300. ISBN 978-83-62491-11-7.
 2. Recenzja wydawnicza książki: A. Gołębiowski, (red.), Dziecko w edukacyjnej przestrzeni międzypokoleniowej, Radom 2011, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, ss. 179. ISBN 978-83-934678-0-8.
 3. Recenzja książki: T. Sakowicz, Wybrane aspekty środowiska rodzinnego w percepcji i ocenie osób osadzonych w polskich zakładach karnych, Wyd. Impuls, Kraków 2009, ss. 481, [w:] „Humanum” International Social and Humanisti Studiem, nr 6(1) Warszawa 2011, s. 536-538. ISSN 1898-843.
 4. Recenzja wydawnicza książki: A. Gołębiowski, A. M. Basak, Pomoc społeczna wobec wybranych kategorii podopiecznych, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2012, ss. 212. ISBN 978-83-934678-2-2.
 5. Recenzja wydawnicza książki: A. K. Sadowska, (red.) Implikacje teoretyczne i praktyczne wolontariatu, Radom 2013, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 212. ISBN 978-83-62491-28-5.
 6. Recenzja wydawnicza książki: E. Jasiuk, G. P. Maj, (red.) Współczesne uwarunkowania europeizacji i informatyzacji administracji, Radom 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 370. ISBN 978-83-62491-31-5.
 7. Recenzja wydawnicza książki: Ewa Jasiuk, Gerard Paweł Maj, (red.) Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, Radom 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 528. ISBN 978-83-62491-27-8.
 8. Recenzja wydawnicza książki: V. Babčák, E. Jasiuk, G. P. Maj, (red.) Finanse samorządu terytorialnego, Radom 2012, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 498. ISBN 978-83-62491-24-7.
 9. Recenzja wydawnicza: Roczniki Pedagogiczne Wydział Nauk Społecznych KUL, nr 3/2012, Tom IV Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012, ss. 179. ISSN 2080-850X.
 10. Recenzja wydawnicza: Roczniki Pedagogiczne Wydział Nauk Społecznych KUL, nr 4/2012, Tom IV Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2012, ss. 151. ISSN 2080-850X.
 11. Recenzja wydawnicza książki: A. Gołębiowski, A. M. Basak, Wybrane obszary profilaktyki społecznej – teoria i praktyka (red.), Radom 2013, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, ss. 196. ISBN 978-83-934678-4-6.
 12. Recenzja wydawnicza książki: A. Gołębiowski, A. M. Basak, Tradycja i współczesność edukacji i wychowania w Polsce, (red.) Radom-Krosno 2013, Wydawnictwo RUTHENUS, ss. 376. ISBN 978-83-7530-254-7.
 13. Recenzja wydawnicza książki: Е. И. Снапковой, (E. I. Snapkowoj), (red.), Современное педагогическое знание: проблемы и переспективы развития, (Nowoczesna wiedza pedagogiczna: problemy i perspektywy rozwoju), Могилев (Mogilew) 2014, ss. 204. ISBN 978-985-480-962-5. УДК 37. ББК 74.409.
 14. Recenzja wydawnicza książki: E. Jasiuk, G. P. Maj, (red.) Problemy europeizacji – teoria i praktyka, Radom 2014, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, ss. 406. ISBN 978-83-62491-38-4.
 15. Recenzja wydawnicza książki: R. Wosiek, A. Kunert-Diallo, Finanse publiczne w Polsce. Teoria i praktyka, Radom 2014, Wydawnictwo Radomir, ss. 166. ISBN 978-83-937444-4-2.
 16. Recenzja wydawnicza książki: R. Wosiek, A. Kunert-Diallo, Terroryzm i zagrożenia współczesnego świata, Radom 2014, Wydawnictwo Radomir, ss. 72. ISBN 978-83-937444-3-5.